ทัวร์ขั้วโลกเหนือ (North Pole) (TG)

รหัสทัวร์ : EU78TG15DEH

15 วัน พิชิต ขั้วโลกเหนือ (North Pole) (TG)

(ครั้งหนึ่งในชีวิตไป
เยือนแกนตั้งฉากของโลก องศาที่ 90 “North Pole” …ทริปเดียวเท่านั้น)

เรือลำเดียวในโลกเท่านั้น!!!….. ที่สามารถพาคุณไปขั้วโลกเหนือ ณ จุดแกนตั้งฉาก 90

มอสโคว์ – เมอร์มันสค์ – ทะเลบาเร้นท์ – ขั้วโลกเหนือ (North Pole) – ฟรานซ์โจเซฟ – หมู่เกาะขั้วโลกเหนือ

เดินทางวันที่ : 7 – 21 กรกฎาคม 2018

ราคา 888,800 บาท

ทัวร์ขั้วโลกเหนือ (North Pole) (TG)

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งเรือตัดน้ำแข็งที่มีทรงประสิทธิภาพที่สุดของโลก ด้วยกำลังขับเคลื่อนกว่า 75,000 แรงม้า เป็นเรือตัดน้ำแข็งที่แล่นด้วยพลังงานนิวเคลียร์เดินทางสู่องศาที่ 90 (North Pole) เรือชนิดนี้สามารถแล่นตัดน้ำแข็งที่มีความหนากว่า 3 เมตรได้!!!!!

สัมผัสประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ 2 รอบชมผืนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือ (North Pole) พร้อมเปิดแชมเปญฉลองพิชิตขั้วโลกเหนือ

และถ่ายรูปหมู่ ณ องศาที่ 90 พร้อมสัมผัสประสบการณ์ลงเรือโซดิแอกชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพมหานคร – มอสโคว์ – เมอร์มันสค์ «

10.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยเที่ยวบิน TG 974 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
Azimut Hotel Murmanks **** หรือเทียบเท่า

» เมอร์มันสค์ – เชคอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 years of Victory (Nuclear Ice Breaker) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 Year of Victory

» Barents Sea (ทะเลบาเร้นท์) – ทัวร์เรือ I/B 50 years of Victory «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 Year of Victory

» Voyage to the North Pole (เดินทางสู่ขั้วโลกเหนือ) พร้อมประสบการณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์!!! «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 Year of Victory

» The North Pole (ขั้วโลกเหนือ ณ องศาที่ 90) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 Year of Victory

» The Island of Russia Arctic (หมู่เกาะแถบขั้วโลกเหนือของรัสเซีย) และ ฟรานซ์โจเซฟแลนด์ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 Year of Victory

   » Barents Sea (ทะเลบาเร้นท์) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือตัดน้ำแข็ง I/B 50 Year of Victory

» เมอร์มันสค์ – มอสโคว์ «

18.25 น. ออกเดินทางจากสนามบินเดมิเตียโว (DME) ประเทศรัสเซีย สู่สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) โดยเที่ยวบิน TG975 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพมหานคร «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการ7-21 ก.ค. 2561
ราคาผู้ใหญ่ หรือ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

(พักห้องคู่แบบมีหน้าต่าง Standard TWN มีเพียง 5 ห้อง) ท่านละ

888,800.-
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ550,000.-
อัพเกรดพักห้อง Mini Suite (พักคู่) เพิ่มท่านละ150,000.-
กรณีมีตั๋วเอง หักค่าตั๋วเครื่องบิน BKK-MOW-BKK (TG)27,000.-
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคายืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น) BKK-MOW-BKK

85,000.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
  • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
  • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท  (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
  • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ
  • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%