ทัวร์พม่า

 

 

ทัวร์พม่า

รหัสทัวร์ : MM6FD3DZG – (RGN02)

Blessing

MYANMAR

3 วัน 2 คืน

ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินทร์แขวน

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

นอนอินทร์แขวน 1 คืน

เดินทาง มีนาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 10,888.-

วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระธาตุอินทร์แขวน – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เทพทันใจ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ (พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ – พระธาตุอินทร์แขวน
KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL
2พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง
IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL
3เมืองย่างกุ้ง – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
05 – 07 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
06 – 08 เมษายน 256112,88812,88812,8883,0009,888
19 – 21 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
20 – 22 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
21 – 23 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
26 – 28 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
27 – 29 เมษายน 256111,88811,88811,8883,0009,588
29 เม.. – 01 .. 256112,88812,88812,8883,0009,888
04 – 06 พฤษภาคม 256111,88811,88811,88830008,888
10 – 12 พฤษภาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
11 – 13 พฤษภาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
19 – 21 พฤษภาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
31 .. – 02 มิ.. 256110,88810,88810,8883,0008,888
08 – 10 มิถุนายน 256110,88810,88810,8883,0008,888
15 – 17 มิถุนายน 256110,88810,88810,8883,0008,888
29 มิ.. – 01 .. 256110,88810,88810,8883,0008,888
05 – 07 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
06 – 08 กรกฎาคม 256111,88811,88811,88830008,888
12 – 14 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
19 – 21 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
21 – 23 กรกฎาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
26 – 28 กรกฎาคม 256111,88811,88811,88830008,888
02 – 04 สิงหาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
03 – 05 สิงหาคม 256111,88811,88811,88830008,888
16 – 18 สิงหาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
17 – 19 สิงหาคม 256111,88811,88811,88830008,888
23 – 25 สิงหาคม 256110,88810,88810,8883,0008,888
30 .. – 01 .. 256110,88810,88810,8883,0008,888
06 – 08 กันยายน 2561 10,88810,88810,8883,0008,888
07 – 09 กันยายน 256111,88811,88811,88830008,888
13 – 15 กันยายน 256110,88810,88810,8883,0008,888
20 – 22 กันยายน 256110,88810,88810,8883,0008,888
27 – 29 กันยายน 256110,88810,88810,8883,0008,888
28 – 30 กันยายน 256112,88812,88812,8883,0009,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า