ทัวร์โมร็อคโค

รหัสทัวร์ : EU61EY10DET
ทัวร์โมร็อคโค

ทัวร์โมร็อคโค

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  EY405 BKKAUH 18.05-22.05

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» โดฮา – โมรอคโค – คาซาบลังก้า – ราบัต « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เมืองราบัต โรงแรม ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

» ราบัต – มอูดายา (Odaya) – เชฟชาอูน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เมืองเชฟชาอูน โรงแรม ระดับ 4  หรือเทียบเท่า

» เชฟชาอูน – โบราณโรมันโวลูบิลิส – เมืองเมคเนส – เมืองเฟซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เมืองเฟซ โรงแรม ระดับ 4  หรือเทียบเท่า

» เฟซ – อิเฟรน – เออร์ฟอย์ด – มอร์ซูก้า « ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอติฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY018

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
โรงแรมกลางทะเลทราย หรือเทียบเท่า

» เมอร์ซูก้า – ทินเฮียร์ – ทอด้าจอร์จ วอซาเซท « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เมืองวอซาเซทโรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» วอซาเซท – มาราเกซ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เมืองมาราเกชโรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» สวนจาร์ดีน มาจอแรล – มัสยิด คูตูเบีย – พระราชวังบาเฮีย – เอซาเวร่า « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เมืองคาซาบลังก้า โรงแรม SHERATON HOTEL CASABLANCA

» คาซาบลังก้า « บินสู่เมืองดูไบโดยเที่ยวบินที่ EY612 CMN-AUH 10.55-22.30

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


[table id=796 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – คาซาบลังก้า – กรุงเทพฯ โดยอิมิเรทแอร์ ชั้นประหยัด พร้อมภาษีสนามบิน
 • 7 คืน โรงแรมฯ 4 ดาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถโค้ช แอร์ ในการนำเที่ยวตามรายการ
 • บริการไกด์จากประเทศโมรอคโค  ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์คนไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มระหว่างวัน 2 ขวดเล็ก/ท่าน
 • ค่าวีซ่าประเทศโมรอคโค

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
 • ค่าทิปไกด์ขั้นต่ำ 3 $  และคนรถ ขั้นต่ำ 2 $ ต่อคน ต่อวัน หรือตลอดทริป 40 USD/ท่าน
 • ค่าทิปคนจูงอูฐ / สำหรับหัวหน้าทัวร์ทิปตามอัธยาศัย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%