แพ็คเกจมัลดีฟส์ MALDIVES PACKAGE

รหัสทัวร์ : MD2FD3DJW
แพ็คเกจมัลดีฟส์ MALDIVES PACKAGE

แพ็คเกจมัลดีฟส์ MALDIVES PACKAGE

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – มาเล่ย์ – Club Med « สายการบินโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 177

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CLUBMED FINOLHU MALDIVES

» อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CLUBMED FINOLHU MALDIVES

» Club Med – มาเล่ย์ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD178

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


Date of TravelRoom categoryPackage/Adult
02 – 04 Sep 17
09 – 11 Sep 17
23 – 25 Sep 17
30 Sep – 02 Oct 17
Sunrise Beach Villa53,110
Sunset Beach Villa55,110
Sunrise Overwater Villa59,110
Sunset Overwater Villa68,910
28-30 Oct 17Sunrise Beach Villa53,710
Sunset Beach Villa55,710
Sunrise Overwater Villa59,710
Sunset Overwater Villa69,510
04 – 06 Nov 17Sunrise Beach Villa51,910
Sunset Beach Villa53,510
Sunrise Overwater Villa58,110
Sunset Overwater Villa62,910
11 –13 Nov 17
18 – 20 Nov 17
25 – 27 Nov 17
Sunrise Beach Villa51,310
Sunset Beach Villa52,910
Sunrise Overwater Villa57,510
Sunset Overwater Villa62,310
02 – 04 Dec 17Sunrise Beach Villa57,510
Sunset Beach Villa57,510
Sunrise Overwater Villa64,710
Sunset Overwater Villa69,910
09 – 11 Dec 17Sunrise Beach Villa59,910
Sunset Beach Villa59,910
Sunrise Overwater Villa67,110
Sunset Overwater Villa72,310
16 – 18 Dec 17Sunrise Beach Villa56,310
Sunset Beach Villa56,310
Sunrise Overwater Villa63,510
Sunset Overwater Villa68,710

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบิน Air Asia
 • บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปีดโบ๊ต
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทั้งวันพร้อมกับของว่าง (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดพรีเมี่ยม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
 • กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ
 • การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ

อัตรานี้ไม่รวม

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%