แพ็คเกจมัลดีฟส์ MALDIVES PACKAGE

รหัสทัวร์ : MD1FD3DJW
แพ็คเกจมัลดีฟ MALDIVES PACKAGE

แพ็คเกจมัลดีฟส์ MALDIVES PACKAGE

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – มาเล่ย์ – Club Med « สายการบินโดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 177

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CLUBMED KANI MALDIVES

» อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
CLUBMED KANI MALDIVES

» Club Med – มาเล่ย์ – กรุงเทพฯ « ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD178

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

เที่ยวบินกำหนดการเดินทาง


DMK-MLE  FD177 :  09.30-11.40
MLE-DMK  FD178 :  12.30-19.00
room type
Date (3 Day)Club RoomDeluxeLagoon
2-4 sep 1728,35037,15042,950
9-11 sep 1728,35037,15042,950
23-25 sep 1728,35037,15042,950
30 sep-2 OCT 1730,55040,95043,100
28-30 OCT 1729,95039,70043,650
4-6 NOV 1729,55038,10042,600
11-13 NOV 1728,95037,50042,100
18-20 NOV 1728,95037,50042,100
25-27 NOV 1728,95037,50042,100
2-4 DEC 1732,40042,15047,350
9-11 DEC 1734,85044,55049,750
16-18 DEC 1731,25040,95046,150

Date of TravelRoom categoryPackage/AdultPackage/Child
4-11 years
Package/Child
2-3 years
02 – 04 Sep 17
09 – 11 Sep 17
23 – 25 Sep 17
Club Room28,35023,91016,710
Deluxe37,15029,110
Lagoon Suite42,950
30 Sep – 02 Oct 17Club Room30,55025,11016,710
Deluxe40,95031,310
Lagoon Suite43,100
28-30 Oct 17Club Room29,95025,11017,310
Deluxe39,70030,910
Lagoon Suite43,650
04 – 06 Nov 17Club Room29,95025,11017,910
Deluxe38,10031,910
Lagoon Suite42,600
11 –13 Nov 17
18-20 Nov 17
25-27 Nov 17
Club Room28,95024,51017,310
Deluxe37,50031,310
Lagoon Suite42,100
02 04 Dec 17Club Room32,40027,51019,110
Deluxe42,15035,110
Lagoon Suite47,350
09 11 Dec 17Club Room34,85029,91021,510
Deluxe44,55037,510
Lagoon Suite49,750
16 18 Dec 17Club Room31,25026,31017,910
Deluxe40,95033,910
Lagoon Suite46,150

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ที่พัก 2 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินสายการบิน สายการบิน Air Asia
 • บริการรับส่ง ไป/กลับ ระหว่างคลับเมด-สนามบิน โดยเรือสปีดโบ๊ต
 • อาหารบุฟเฟต์นานาชาติทั้งเช้า กลางวัน เย็น พร้อมทั้งเครื่องดื่ม เบียร์ ไวน์ น้ำผลไม้และอื่นๆ
 • บริการเครื่องดื่มทั้งผสมและไม่ผสมแอลกดฮอล์ตลอดทั้งวันพร้อมกับของว่าง (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดพรีเมี่ยม ไวน์ และแชมเปญแบบขวด)
 • กิจกรรมกีฬาทั้งบนบกและทางน้ำ พร้อมผู้ฝึกสอนที่เชี่ยวชาญ
 • การแสดงโชว์ของคลับเมดทุกค่ำคืนโดย ทีมคลับเมดจีโอนานาชาติ

อัตรานี้ไม่รวม

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%