ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR3LJ5DST

MY AUTUMN IN KOREA

5วัน 3คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานโซรัคซาน ขอพรวัดชินฮึงซา

เกาะนามิชื่อดัง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พระราชวังเคียงบกคุง

พิเศษ!! พาท่านชิมผลไม้สดๆจากไร่ อาทิ แอปเปิ้ล สาลี่

อิ่มอร่อยเมนูชื่อดัง!! หมูย่างเกาหลี ต้นตำรับ

เดินทาง ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 15,900.-

ทัวร์เกาหลีใต้

พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
2อินชอน – เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) – อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL

★★★

3สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
BENIKIA SEOUL HOTEL

★★★

4ฮ็อกเกตนามู – น้ำมันสน – พระราชวังเคียงบกกุง – โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
BENIKIA BLISS HOTEL

★★★

5ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส  – ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – ละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
30 ก.ย. – 4 ต.ค. 6116,90016,90016,9005,000
01-05 ตุลาคม 256115,90015,90015,9005,000
02-06 ตุลาคม 256116,90016,90016,9005,000
03-07 ตุลาคม 256117,90017,90017,9005,000
04-08 ตุลาคม 256117,90017,90017,9005,000
05-09 ตุลาคม 256117,90017,90017,9005,000
06-10 ตุลาคม 256116,90016,90016,9005,000
07-11 ตุลาคม 256116,90016,90016,9005,000
08-12 ตุลาคม 256116,90016,90016,9005,000
09-13 ตุลาคม 256117,90017,90017,9005,000
10-14 ตุลาคม 256118,90018,90018,9005,000
11-15 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

18,90018,90018,9005,000
12-16 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

18,90018,90018,9005,000
13-17 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

17,90017,90017,9005,000
14-18 ตุลาคม 256116,90016,90016,9005,000
15-19 ตุลาคม 256116,90016,90016,9005,000
16-20 ตุลาคม 256117,90017,90017,9005,000
17-21 ตุลาคม 256118,90018,90018,9005,000
18-22 ตุลาคม 256118,90018,90018,9005,000
19-23 ตุลาคม 256119,90019,90019,9005,000
20-24 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

18,90018,90018,9005,000
21-25 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

17,90017,90017,9005,000
22-26 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

17,90017,90017,9005,000
23-27 ตุลาคม2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

17,90017,90017,9005,000
24-28 ตุลาคม 256118,90018,90018,9005,000
25-29 ตุลาคม 256118,90018,90018,9005,000
26-30 ตุลาคม 256118,90018,90018,9005,000
27-31 ตุลาคม 256117,90017,90017,9005,000
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 256116,90016,90016,9005,000
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 256116,90016,90016,9005,000
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 256116,90016,90016,9005,000
31 ต.ค. – 04 พ.ย. 256116,90016,90016,9005,000

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 40,000 วอน หรือ 1,300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 5,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าทัวร์รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – อินชอน – กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / นำขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าทัวร์ไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
 • และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป)
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

ทัวร์เกาหลีใต้