ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR30TG5DZG – (ICN09)

Summer Fin & Fun

KOREA

5 วัน 3 คืน

เพิ่มเวลา EVERLAND อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน

ใส่ชุดฮันบกเดินชมพระราชวัง

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 23,900.-

• สวนสนุก EVERLAND • พระราชวังเคียงบกกุง • N SEOUL TOWER • TRICK EYE / ICE MUSEUM

• เรียนทำกิมจิ • ช้อปปิ้งสุดชิค 2 ตลาดดัง!! เมียงดง, ทงแดมุน • ช้อปสินค้าแบรนด์เนม Hyundai Premium Outlet

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
JM HOTEL / SUWON M HOTEL
3ศูนย์สมุนไพรโสม – COSMETIC OUTLET – ฮอตเกนามู – พระราชวังเคียงบกกุง (รวมชุดฮันบก) – N SEOUL TOWER
BENEKIA M / PRIME IN SEOUL / INTER CITY HOTEL
4DUTY FREE – อิสระช้อปปิ้งตลาดเมียงดง/ทงแดมุน
BENEKIA M / PRIME IN SEOUL / INTER CITY HOTEL
5น้ำมันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – HYUNDAI OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กทารก

อายุไม่เกิน

2 ปี

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 05 พฤษภาคม 256123,9005,9005,000
10 – 14 พฤษภาคม 256123,9005,9005,000
25 – 29 พฤษภาคม 256124,9005,9005,000
14 – 18 มิถุนายน 256123,9005,9005,000
12 – 16 กรกฎาคม 256123,9005,9005,000
09 – 13 สิงหาคม 256124,9005,9005,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน

หรือท่านละ 1,050 บาท/ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้