ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR29XJ5DZG – (ICN17)

SUMMER IN MY HEART

KOREA

5 วัน 3 คืน

สนุกสนานเต็มที่!! สวนสนุก EVERLAND

เอาใจสาวกโจรสลัดหมวกฟาง ONE PIECE CAFE

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 13,999.-

ทัวร์เกาหลีใต้

หมู่บ้านเทพนิยาย – สวนสนุก EVERLAND – โซลทาวเวอร์ – ตลาดเมียงดง – ถนนฮงแด – ONE PIECE CAFE

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
2เกาหลีใต้ – หมู่บ้านเทพนิยาย – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ใส่ชุดประจำชาติฮันบก – สวนสนุก EVERLAND
JM HOTEL / NEW M SUWON
3หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก – สมุนไพรโสมเกาหลี – COSMETIC OUTLET – N SEOUL TOWER
HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL
4น้ำมันสน – สมุนไพรฮอตเกนามู – ถนนฮงแด – คาเฟ่ ONE PIECE CAFÉ – พลอยอะเมทิส – พระราชวังชางด็อกกุง – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
HOTEL RIVER PARK / THE M / PRIME IN SEOUL
5ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. – มิ.ย. 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

ราคา

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

ราคา

เด็กอายุไม่เกิน

2 ขวบ

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

17 – 21 พฤษภาคม 256114,9997,9005,9005,000
22 – 26 พฤษภาคม 256113,9997,9005,9005,000
23 – 27 พฤษภาคม 256114,9997,9005,9005,000
24 – 28 พฤษภาคม 256115,9997,9005,9005,000
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
30 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
05 – 09 มิถุนายน 256113,9997,9005,9005,000
06 – 10 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
07 – 11 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
12 – 16 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
13 – 17 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
14 – 18 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
19 – 23 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
20 – 24 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
21 – 25 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
26 – 30 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 256114,9997,9005,9005,000
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 256114,9997,9005,9005,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน

หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้