ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR28XJ5DZG – (ICN77)

Wonderful Summer

KOREA

5 วัน 3 คืน

สนุกสนานเมืองหิมะ ONE MOUNT

ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ทงแดมุน, เมียงดง

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 16,900.-

ทัวร์เกาหลีใต้

• ชมดอกกุหลาบเรืองแสง LED Rose Garden • ทำข้าวห่อสาหร่าย “คิมบับ”

• สวนสนุก EVERLAND • พระราชวังชางด็อกกุง • หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
JM HOTEL / NEW M HOTEL
2สวนสนุก EVERLAND – COSMETIC OUTLET – ตลาดทงแดมุน – ชมการแสดงโชว์ – THE PAINTER HERO SHOW – รร. โซล
M HOTEL / RIVER PARK HOTEL / PRIME IN SEOUL
3น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง – รร.โซล
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL
4เรียนรู้วิธีการทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – สมุนไพรออตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ONE MOUNT (SNOW PARK) – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน
5สนามบินอินชอน  – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

ราคา

จอยแลนด์

(ไม่รวมตั๋ว)

ราคา

เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี

พักเดี่ยว

เพิ่ม

17 – 21 พฤษภาคม 256114,9997,9005,9005,000
18 – 22 พฤษภาคม 256112,9997,9005,9005,000
19 – 23 พฤษภาคม 256114,9997,9005,9005,000
24 – 28 พฤษภาคม 256114,9997,9005,9005,000
25 – 29 พฤษภาคม 256115,9997,9005,9005,000
26 – 30 พฤษภาคม 256115,9997,9005,9005,000
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 256114,9997,9005,9005,000
01 – 05 มิถุนายน 256113,9997,9005,9005,000
02 – 06 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
07 – 11 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
08 – 12 มิถุนายน 256113,9997,9005,9005,000
09 – 13 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
14 – 18 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
15 – 19 มิถุนายน 256113,9997,9005,9005,000
16 – 20 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
21 – 25 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
22 – 26 มิถุนายน 256113,9997,9005,9005,000
23 – 27 มิถุนายน 256114,9997,9005,9005,000
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 256114,9997,9005,9005,000
29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 256113,9997,9005,9005,000
30 มิย. – 04 ก.ค. 256114,9997,9005,9005,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้