ทัวร์จอร์แดน

รหัสทัวร์ : ME2RJ7DPV
ทัวร์จอร์แดน

ทัวร์จอร์แดน

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» อัมมาน – มาดาบา – เมาท์เนโบ – เครัค – อควาบา « เหินฟ้าสู่ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินแห่งชาติ Royal Jordanian เที่ยวบินที่ RJ 181

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GOLDEN TULIPHOTEL หรือเทียบเท่า

» อคาบา – วาดิรัม – เพตรา «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PETRA PANORAMAHOTELหรือเทียบเท่า

» เพตรา – กรุงอัมมาน «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GOLDEN TULIP GRAND PALACE หรือเทียบเท่า

» กรุงอัมมาน – อัจลุน – เจอราช – ทะเลเดดซี «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
G.T. GRAND PALACE ระดับ 4 หรือเทียบเท่า

» ป้อมปราการกรุงอัมมาน – กลุ่มปราสาทในทะเลทราย «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» กรุงเทพฯ « ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนี่ยล เที่ยวบินที่ RJ180

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม
22-28 ก.ย.6054,999 บาท53,999 บาท52,999 บาท7,000 บาท
12-18 ต.ค.60

20-26 ต.ค.60

10-16 พ.ย.60

24-30 พ.ย.60

04-10 ธ.ค.60

05-11 ธ.ค.60

22-28 ธ.ค.60

59,888 บาท57,888 บาท55,888 บาท7,000 บาท
27 ธ.ค.-02 ม.ค.61

28 ธ.ค.-03 ม.ค.61

29 ธ.ค.-04 ม.ค.61

30 ธ.ค.-05 ม.ค.61

62,888 บาท60,888 บาท58,888 บาท8,000 บาท
26 ม.ค.-01 ก.พ.61

16-22 ก.พ. 61

28 ก.พ.-06มี.ค.61

16-22 มี.ค.61

23-29 มี.ค.61

59,888 บาท57,888 บาท55,888 บาท7,000 บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยล ชั้นประหยัด
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่าในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ >มากกว่า 7 ท่านขึ้นไป)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 • ค่าทิปมัคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
  – 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 4 วัน = 12 USD
  – 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 4 วัน = 8 USD
  – 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 6 วัน = 18 USD
  – รวมค่าทิป 42 USD/ท่านหรือประมาณ 1,512 บาทไทย
 • ค่าทิปอื่นๆ
  – ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
  – ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทรายวาดิรัม ท่านละ 2  USD / เที่ยว / ท่าน

ทัวร์จอร์แดนอื่นๆ