ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP64XJ5DZG (KIX09)

ลัลล้า ใบไม้แดง

OSAKA TAKAYAMA

5วัน 3คืน

โอซาก้า – ทาคายาม่า

เยือนเมืองเก่าซันมาชิซึจิ

เดินทาง กันยายน 2561 – พฤศจิกายน 2561

เริ่มต้น 24,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

ชมมรดกโลกยูเนสโก้ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

ช้อปปิ้งจัดเต็ม !! ชินไชบาชิ

ชมปราสาททองคำเปลวงามอร่าม วัดคินคะคุจิ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมืองKANKU JOYTEL

★★★

2โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – ศาลเจ้าคิบูเนะ – นาโกย่าสเตชั่น
HASHIMA DAILY HOTEL

★★★

3นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน จัสโก้
HASHIMA DAILY HOTEL

★★★

4ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
5กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

 พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

27 ก.ย. – 01 ต.ค. 256124,9998,00015,999
03-07 ตุลาคม 256128,9998,00019,999
04-08 ตุลาคม 256128,9998,00019,999
05-09 ตุลาคม 256128,9998,00019,999
06-10 ตุลาคม 256128,9998,00019,999
13-17 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

30,9998,00021,999
14-18 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

30,9998,00021,999
17-21 ตุลาคม 256130,9998,00021,999
18-22 ตุลาคม 256130,9998,00021,999
20-24 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

32,9998,00023,999
21-25 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

30,9998,00021,999
23-27 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

30,9998,00021,999
24-28 ตุลาคม 256128,9998,00019,999
25-29 ตุลาคม 256128,9998,00019,999
26-30 ตุลาคม 256128,9998,00019,999
27-31 ตุลาคม 256128,9998,00019,999
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 256127,9998,00018,999
01-05 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
02-06 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
03-07 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
06-10 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
07-11 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
08-12 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
09-13 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
10-14 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
13-17 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
14-18 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
15-19 พฤศจิกายน 256127,9998,00018,999
26-30 พฤศจิกายน 256126,9998,00017,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 256126,9998,00017,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 256127,9998,00018,999
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 256127,9998,00018,999

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่น