ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP5XJ5DZG  (NRT04)

TOKYO SPARKLING

ล้อมรักพักลมหนาว

5วัน 3คืน

ชิมไข่ดำ หุบเขาโอวาคุดานิ

ตะลุยหิมะ ลานสกีฟูจิเท็น

เกาะมหาสนุก โอไดบะ

เดินทาง พฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2561

เริ่มต้น 24,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

ถ่ายรูปคู่หอคอยโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ

ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต

ย่านชินจุกุ ห้างอิออนจัสโก้

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะMARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL
2นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA
3ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – อิสระช้อปปิ้งโอไดบะ
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL
4นาริตะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – อิออน – กรุงเทพฯ
5กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 256124,9998,00015,999
06-10 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ

29,9998,00020,999
07-11 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ

29,9998,00020,999
08-12 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ

29,9998,00020,999
12-16 ธันวาคม 256128,9998,00019,999
13-17 ธันวาคม 256128,9998,00019,999
14-18 ธันวาคม 256128,9998,00019,999
15-19 ธันวาคม 256128,9998,00019,999
19-23 ธันวาคม 256128,9998,00019,999
20-24 ธันวาคม 256129,9998,00020,999
21-25 ธันวาคม 256129,9998,00020,999
22-26 ธันวาคม 256129,9998,00020,999
23-27 ธันวาคม 256129,9998,00020,999
24-28 ธันวาคม 256133,9998,00024,999
27-31 ธันวาคม 256137,9998,00028,999
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

38,9998,00029,999
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

39,9998,00030,999
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

39,9998,00030,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่น