ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP52TG6DZG – (HOK12)

HOKKAIDO

Best Luxury

6 วัน 4 คืน

ชมทุ่งดอกไม้หลากสีสัน ณ ฟูราโน่

เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 43,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

• หมู่บ้านราเม็ง • โทมิตะ ฟาร์ม • สวนชิกิไซโนะโอกะ • เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ • คลองโอตารุ • สวนโอโดริ • สุสานโมอาย

• ทำเนียบรัฐบาลเก่า • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, เครื่องแก้ว • เมืองซัปโปโร • ช้อปปิ้ง ย่านทานุกิโคจิ, มิตซุย เอ้าท์เล็ต

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  – หมู่บ้านราเม็ง – บ่อน้ำสีฟ้า – อาซาฮิกาว่า
SMILE HOTEL ASAHIKAWA HOTEL / YUBARI HOTEL SHUPARO / FUJITA KANKO WASHINGTON HOTEL
3ฟูราโน่ – โทมิตะ ฟาร์ม – สวนชิกิไซโนะโอกะ – เซรุบุโนะโอะกะ – โรงงานชีส – ทานุกิโคจิ
TOYOKO INN SAPPORO SUSUKINO MINAMI HOTEL
4โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภันฑ์เครื่องแก้ว – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – สวนผลไม้  ดิวตี้ฟรี – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
TOYOKO INN SAPPORO / APA HOTEL & RESORT
5สุสานโมอาย – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – ตลาดซัปโปโรโจไง – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร – มิตซุยเอ้าท์เลท
APA HOTEL & RESORT
6สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(ต่ำกว่า 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(ต่ำกว่า 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

06 – 11 กรกฏาคม 256153,90051,90050,9008,00038,900
13 – 18 กรกฏาคม 256154,90052,90051,9008,00039,900
25 – 30 กรกฏาคม 256154,90052,90051,9008,00039,900
03 – 08 สิงหาคม 256144,90042,90041,9008,00029,900
17 – 22 สิงหาคม 256144,90042,90041,9008,00029,900
24 – 29 สิงหาคม 256144,90042,90041,9008,00029,900
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 256143,90041,90040,9008,00028,900

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่น