Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชมเทศกาลแสงสี นาบานะโนซาโตะ ช้อปจุใจ ชินไซบาชิ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชมเทศกาลแสงสี นาบานะโนซาโตะ ช้อปจุใจ ชินไซบาชิ | 5 วัน 3 คืน

 

 

ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP40XJ5DZG – (KIX11)

หนาวนี้…ที่รอคอย

OSAKA  TAKAYAMA

5วัน 3คืน

ชมเทศกาลแสงสี นาบานะโนซาโตะ

เยือนลิตเติ้ลเกียวโต เมือง ทาคายาม่า

ช้อปปิ้งจุใจ ชินไซบาชิ

เดินทาง พฤศจิกายน 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 26,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

ริงกุ เอาท์เล็ต อิออน จัสโก้

ปราสาททอง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง KANKU JOYTEL HOTEL
2 โอซาก้า – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
HASHIMA DAILY HOTEL
3 นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – อิออน
HASHIMA DAILY HOTEL
4 ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท – สนามบินคันไซ
5 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2561 26,999 8,000 17,999
01-05 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 (วันพ่อ)

29,999 8,000 20,999
08-12 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ

31,999 8,000 22,999
12-16 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
13-17 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
14-18 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
15-19 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
18-22 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
19-23 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
20-24 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
21-25 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
22-26 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
23-27 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
24-28 ธันวาคม 2561 29,999 8,000 20,999
25-29 ธันวาคม 2561 32,999 8,000 23,999
26-30 ธันวาคม 2561 32,999 8,000 23,999
27-31 ธันวาคม 2561 35,999 8,000 26,999
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

39,999 8,000 30,999
29 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

39,999 8,000 30,999
30 ธ.ค. 61 – 03 ม.ค. 62

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

39,999 8,000 30,999
31 ธ.ค. 61 – 04 ม.ค. 62

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

39,999 8,000 30,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ญี่ปุ่น

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชมเทศกาลแสงสี นาบานะโนซาโตะ ช้อปจุใจ ชินไซบาชิ | 5 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชมเทศกาลแสงสี นาบานะโนซาโตะ ช้อปจุใจ ชินไซบาชิ | 5 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest