ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP25XJ5DZG – (NRT17)

Strong pinkmoss in

Tokyo

5 วัน 3 คืน

1 ปีมีให้ชมครั้งเดียวเท่านั้น

ชมความงามทุ่งดอกชิบะซากุระ

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 23,999.-

ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียวสกายทรี – ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2นาริตะ – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี – กระเช้าคาจิคาจิ-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL
3ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งชินจุกุ
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL
4โตเกียว – อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์
NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ  NARITA TOBU HOTEL
5กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

01 – 05 พฤษภาคม 256129,9998,00021,999
02 – 06 พฤษภาคม 256129,9998,00021,999
03 – 07 พฤษภาคม 256129,9998,00021,999
04 – 08 พฤษภาคม 256127,9998,00019,999
05 – 09 พฤษภาคม 256127,9998,00019,999
08 – 12 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
09 – 13 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
10 – 14 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
11 – 15 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
12 – 16 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
15 – 19 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
16 – 20 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
17 – 21 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
18 – 22 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
19 – 23 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
22 – 26 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
23 – 27 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
24 – 28 พฤษภาคม 256125,9998,00017,999
25 – 29 พฤษภาคม 256126,9998,00018,999
26 – 30 พฤษภาคม 256126,9998,00018,999
01 – 05 มิถุนายน 256123,9998,00015,999
07 – 11 มิถุนายน 256123,9998,00015,999
08 – 12 มิถุนายน 256123,9998,00015,999
14 – 18 มิถุนายน 256123,9998,00015,999
15 – 19 มิถุนายน 256123,9998,00015,999
21 – 25 มิถุนายน 256123,9998,00015,999
22 – 26 มิถุนายน 256123,9998,00015,999

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท **

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่น