ทัวร์อิตาลี

 

 

ทัวร์อิตาลี

รหัสทัวร์ : EU82EY7DZG – (MXP01)

LOVELY ITALY

7 วัน 4 คืน

โรม ปิซ่า ฟลอเร้นซ์

เวนิส มิลาน โบโลญญ่า

“ไม่มีอิสระ”

สุดคุ้ม พักดี เที่ยวเต็ม

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – ธันวาคม 2561

เริ่มต้น 43,999.-

**ราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า**

ทัวร์อิตาลี

มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – สนามโคลอสเซี่ยม – จตุรัสซานมาร์โค

บ้านจูเลียต – ช้อปปิ้ง LECCIO THE MALL OUTLET

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
2อาบูดาบี – สนามบินมิลาน – แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล – Duomo di Milano – เวโรน่า – บ้านจูเลียต
AIRPORT CONGRESS CENTER HOTEL, VERONA
3เวโรน่า – ท่าเรือตรอนเคตโต้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค – เวนิส เมสเตร้
CASTELLO HOTEL , BOLOGNA
4โบโลญญ่า – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – LECCIO THE MALL OUTLET
CHARME HOTEL, PRATO
5ฟลอเรนซ์ – วิหารซานตามาเรีย – สะพานเวคคิโอ – กรุงโรม
BRAND HOTEL , ROME
6โคลอสเซี่ยม – นครวาติกัน – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – สนามบินโรม
7อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

18 – 24 พฤษภาคม 256143,99943,99943,9999,50025,999
08 – 14 มิถุนายน 256143,99943,99943,9999,50025,999
26 ก.ค. – 01 ส.ค. 256148,88848,88847,8889,00028,888
07 – 13 สิงหาคม 256148,88848,88847,8889,00028,888
11 – 17 กันยายน 256146,88846,88845,8889,00027,888
10 – 16 ตุลาคม 256150,88850,88849,8889,50034,888
20 – 26 ตุลาคม 256149,88849,88848,8889,50033,888
18 – 24 พฤศจิกายน 256147,88847,88846,8889,00029,888
04 – 10 ธันวาคม 256149,88849,88848,8889,50033,888
08 – 14 ธันวาคม 256149,88849,88848,8889,50033,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และยังไม่รวมค่าวีซ่าอิตาลี***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 10 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

ทัวร์ยุโรป

ทัวร์อิตาลี