หน้าแรก » รหัสทัวร์ : ME4TG7DPV

รหัสทัวร์ : ME4TG7DPV

ทัวร์อิหร่าน

รหัสทัวร์ : ME4TG7DPV
ทัวร์อิหร่าน

ทัวร์อิหร่าน

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – เตหะราน « เหินฟ้าสู่ กรุงเตหะราน เมืองหลวงของประเทศอิหร่าน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG-527

เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก
PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN)

» เตหะราน – MILAD TOWER – พระราชวัง SA’DABAD – พระราชวัง NIAVARAN – บินภายใน – ชีราช «

เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก
CHAMRAN HOTEL (SHIRAZ)

» ชีราช – PINK MOSQUE – พระราชวัง PERSEPOLIS – อิสฟาฮาน «

เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก
KOWSAR HOTEL (ISFAHAN)

» ฮิสฟาฮาน – NASSHE – E JAHAN SQUARE – พระราชวัง ALI – QAPU – LOTFOLLAH MOSQUE – IMAM MOSQUE «

เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก
KOWSAR HOTEL (ISFAHAN)

» อิสฟาฮาน – อับยาเน่ห์ – คาชาน – เตหะราน «

เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก
PARSIAN AZADI HOTEL (TEHRAN)

» เตหะราน – พระราชวัง GOLESTAN «

เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก

» สนามบินสุวรรณภูมิ «

เช้า กลางวัน เย็น ที่พัก

 

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการ

24-30 ก.ย. / 12-18 ต.ค. / 15-21 ต.ค. / 17-23 ต.ค. / 19-25 ต.ค. / 5-11 พ.ย. / 19-25 พ.ย.60

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 57,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 55,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 53,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม 11,500  บาท
 5-11 ธ.ค. / 24-30 ธ.ค. / 26 ธ.ค. – 01 ม.ค. / 28 ธ.ค. – 03 ม.ค. / 31 ธ.ค. – 06 ม.ค. 61
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 59,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 57,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 55,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม 12,000  บาท
28 ม.ค. – 03 ก.พ. / 18-24 ก.พ. / 25 ก.พ. – 03 มี.ค. / 18-24 มี.ค. / 25-31 มี.ค. 61
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 57,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 55,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 53,888 บาท
พักเดียว เพิ่ม 11,500  บาท

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการไทยแอร์เวย์ (TG) ชั้นประหยัด
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศอิหร่าน (ในกรณีท่านสามารถเตรียมเอกสารได้ตามระยะเวลาที่กำหนด)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่ายน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น (น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) **ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกประเภท ดังนั้นการเลือกซื้อ Optional Tour ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน**

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ โดยเฉลี่ย 1 USD / ท่าน กรณีใช้บริการ bell boy ของแต่ละโรงแรม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ ในประเทศอิหร่าน และ หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
  – 3 USD / ท่าน สำหรับมัคคุเทศก์ท้องถิ่น x 6 วัน = 18 USD
  – 2 USD / ท่าน สำหรับคนขับรถต่อวัน x 6 วัน = 12 USD
  – 3 USD /ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์ไทย x 7 วัน = 21 USD
  –  รวมค่าทิป 51 USD/ท่าน/ หรือประมาณ 1,785บาทไทย

 

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

รหัสทัวร์ : ME4TG7DPV

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

รหัสทัวร์ : ME4TG7DPV

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest