ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK8HX4DZG – (HKG26)

ฮ่องกง ลันเตา

เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

4 วัน 3 คืน

ช้อปปิ้งย่านดัง ถนนนาธาน

เดินทาง มีนาคม 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 14,999.-

วัดอาม่า, โบสถ์เซนต์ปอล, เวเนเชี่ยน, หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น
FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL
2เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL
3ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL
4นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

02-05 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
08-11 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
09-12 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
15-18 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
16-19 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
23-26 มีนาคม 256114,99914,99913,9993,500
30 มี.ค. – 2 เม.ย. 256114,99914,99913,9993,500
06-09 เมษายน 256119,99919,99918,9993,500
20-23 เมษายน 2561

**Bus 1**

15,99915,99914,9993,500
20-23 เมษายน 2561

**Bus 2**

15,99915,99914,9993,500
27-30 เมษายน 256116,99916,99915,9993,500
04-07 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
11-14 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
18-21 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
25-28 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
26-29 พฤษภาคม 256116,99916,99915,9993,500
01-04 มิถุนายน 256115,99915,99914,9993,500
08-11 มิถุนายน 256115,99915,99914,9993,500
15-18 มิถุนายน 256115,99915,99914,9993,500
22-25 มิถุนายน 256115,99915,99914,9993,500
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 6115,99915,99914,9993,500
06-09 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
13-16 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
20-23 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
27-30 กรกฎาคม 256119,99919,99918,9993,500
03-06 สิงหาคม 256115,99915,99914,9993,500
10-13 สิงหาคม 256119,99919,99918,9993,500
17-20 สิงหาคม 256115,99915,99914,9993,500
24-27 สิงหาคม 256115,99915,99914,9993,500
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 6115,99915,99914,9993,500
07-10 กันยายน 256115,99915,99914,9993,500
14-17 กันยายน 256115,99915,99914,9993,500
21-24 กันยายน 256115,99915,99914,9993,500
19-22 ตุลาคม 256115,99915,99914,9993,500
26-29 ตุลาคม 256115,99915,99914,9993,500
โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (เข้าออกเมืองจีน 2 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 2500 บาท/ท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  – โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

ทัวร์ฮ่องกง