Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มเครื่องเล่นโซนใหม่ พิเศษ!! นั่งพีคเทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มเครื่องเล่นโซนใหม่ พิเศษ!! นั่งพีคเทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค | 3 วัน 2 คืน

 

 

ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK7EK3DZG (HKG11)

ฮ่องกง

ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน

เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่

เดินทาง เมษายน 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 17,900.-

หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว

ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony of light

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL
2 เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL
3 นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 06 เมษายน 2561 17,900 17,900 16,900 5,000
06 – 08 เมษายน 2561 21,900 21,900 20,900 5,000
13 – 15 เมษายน 2561 25,900 25,900 24,900 6,000
14 – 16 เมษายน 2561 25,900 25,900 24,900 6,000
15 – 17 เมษายน 2561 21,900 21,900 20,900 5,000
20 – 22 เมษายน 2561 18,900 18,900 17,900 5,000
21 – 23 เมษายน 2561 18,900 18,900 17,900 5,000
27 – 29 เมษายน 2561 18,900 18,900 17,900 5,000
28 – 30 เมษายน 2561 18,900 18,900 17,900 5,000
11 – 13 พฤษภาคม 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
12 – 14 พฤษภาคม 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
18 – 20 พฤษภาคม 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
19 – 21 พฤษภาคม 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
25 – 27 พฤษภาคม 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
01 – 03 มิถุนายน 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
08 – 10 มิถุนายน 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
15 – 17 มิถุนายน 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
22 – 24 มิถุนายน 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
07 – 09 กันยายน 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
14 – 16 กันยายน 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
21 – 23 กันยายน 2561 17,999 17,999 16,999 5,000
05 – 07 ตุลาคม 2561 18,999 18,999 17,999 5,000
06 – 08 ตุลาคม 2561 18,999 18,999 17,999 5,000
12 – 14 ตุลาคม 2561 19,999 19,999 18,999 5,000
13 – 15 ตุลาคม 2561 20,999 20,999 19,999 5,000
19 – 21 ตุลาคม 2561 18,999 18,999 17,999 5,000
20 – 22 ตุลาคม 2561 18,999 18,999 17,999 5,000
21 – 23 ตุลาคม 2561 18,999 18,999 17,999 5,000
26 – 28 ตุลาคม 2561 18,999 18,999 17,999 5,000
27 – 29 ตุลาคม 2561 18,999 18,999 17,999 5,000

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มเครื่องเล่นโซนใหม่ พิเศษ!! นั่งพีคเทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค | 3 วัน 2 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มเครื่องเล่นโซนใหม่ พิเศษ!! นั่งพีคเทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค | 3 วัน 2 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest