ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK7EK3DZG (HKG11)

ฮ่องกง

ลันเตา ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน

เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่

เดินทาง เมษายน 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 17,900.-

หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว

ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony of light

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL
2เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CiTYGATE OUTLETS – ดิสนีย์แลนด์
PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL
3นั่งรถรางพีคแทรม – ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 06 เมษายน 256117,90017,90016,9005,000
06 – 08 เมษายน 256121,90021,90020,9005,000
13 – 15 เมษายน 256125,90025,90024,9006,000
14 – 16 เมษายน 256125,90025,90024,9006,000
15 – 17 เมษายน 256121,90021,90020,9005,000
20 – 22 เมษายน 256118,90018,90017,9005,000
21 – 23 เมษายน 256118,90018,90017,9005,000
27 – 29 เมษายน 256118,90018,90017,9005,000
28 – 30 เมษายน 256118,90018,90017,9005,000
11 – 13 พฤษภาคม 256117,99917,99916,9995,000
12 – 14 พฤษภาคม 256117,99917,99916,9995,000
18 – 20 พฤษภาคม 256117,99917,99916,9995,000
19 – 21 พฤษภาคม 256117,99917,99916,9995,000
25 – 27 พฤษภาคม 256117,99917,99916,9995,000
01 – 03 มิถุนายน 256117,99917,99916,9995,000
08 – 10 มิถุนายน 256117,99917,99916,9995,000
15 – 17 มิถุนายน 256117,99917,99916,9995,000
22 – 24 มิถุนายน 256117,99917,99916,9995,000
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 256117,99917,99916,9995,000
07 – 09 กันยายน 256117,99917,99916,9995,000
14 – 16 กันยายน 256117,99917,99916,9995,000
21 – 23 กันยายน 256117,99917,99916,9995,000
05 – 07 ตุลาคม 256118,99918,99917,9995,000
06 – 08 ตุลาคม 256118,99918,99917,9995,000
12 – 14 ตุลาคม 256119,99919,99918,9995,000
13 – 15 ตุลาคม 256120,99920,99919,9995,000
19 – 21 ตุลาคม 256118,99918,99917,9995,000
20 – 22 ตุลาคม 256118,99918,99917,9995,000
21 – 23 ตุลาคม 256118,99918,99917,9995,000
26 – 28 ตุลาคม 256118,99918,99917,9995,000
27 – 29 ตุลาคม 256118,99918,99917,9995,000

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง