ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK25CX4DZG (HKG15)

ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

4 วัน 3 คืน

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก

เดินทาง มีนาคม 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 15,999.-

วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – แก้ชงวัดแชกง

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay – ช้อปปิ้งถนนนาธาน + หล่อหวู่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – เซิ่นเจิ้น
FX HOTEL หรือ HONG LI LAI HOTEL
2เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ – จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL
3ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล – ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่
JINJAING HOTEL หรือ 365 ART HOTEL
4นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
มีนาคม 2561
01 – 04 มีนาคม 256114,99914,99914,9993,500
15 – 18 มีนาคม 256115,99915,99915,9993,500
16 – 19 มีนาคม 256115,99915,99915,9993,500
17 – 20 มีนาคม 256115,99915,99915,9993,500
เมษายน 2561
07 – 10 เมษายน 2561

**BUS 1**

17,99917,99916,9993,500
07 – 10 เมษายน 2561

**BUS 2**

17,99917,99916,9993,500
12 – 15 เมษายน 256121,99921,99921,9993,500
13 – 16 เมษายน 256121,99921,99921,9993,500
21 – 24 เมษายน 2561
**BUS 1**
16,99916,99915,9993,500
21 – 24 เมษายน 2561
**BUS 2**
15,99915,99914,9993,500
28 เม.ย. – 01 พ.ค. 256117,99917,99916,9993,500
พฤษภาคม 2561
04 – 07 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
05 – 08 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
12 – 15 พฤษภาคม 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
12 – 15 พฤษภาคม 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
18 – 21 พฤษภาคม 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
18 – 21 พฤษภาคม 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
19 – 22 พฤษภาคม 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
19 – 22 พฤษภาคม 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
25 – 28 พฤษภาคม 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
25 – 28 พฤษภาคม 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
26 – 29 พฤษภาคม 256115,99915,99914,9993,500
มิถุนายน 2561
08 – 11 มิถุนายน 256114,99914,99913,9993,500
09 – 12 มิถุนายน 256114,99914,99913,9993,500
15 – 18 มิถุนายน 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
15 – 18 มิถุนายน 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
16 – 19 มิถุนายน 256115,99915,99914,9993,500
23 – 26 มิถุนายน 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
23 – 26 มิถุนายน 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
30 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
กรกฎาคม 2561
06 – 09 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
07 – 10 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
13 – 16 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
14 – 17 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
20 – 23 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
21 – 24 กรกฎาคม 256115,99915,99914,9993,500
27 – 30 กรกฎาคม 256117,99917,99916,9993,500
28 – 31 กรกฎาคม 256117,99917,99916,9993,500
สิงหาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
03 – 06 สิงหาคม 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
04 – 07 สิงหาคม 256115,99915,99914,9993,500
10 – 13 สิงหาคม 2561

**BUS 1**

17,99917,99916,9993,500
10 – 13 สิงหาคม 2561

**BUS 2**

17,99917,99916,9993,500
11 – 14 สิงหาคม 256117,99917,99916,9993,500
17 – 20 สิงหาคม 256115,99915,99914,9993,500
18 – 21  สิงหาคม 256115,99915,99914,9993,500
24 – 27 สิงหาคม 256115,99915,99914,9993,500
25 – 28 สิงหาคม 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
25 – 28 สิงหาคม 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 256115,99915,99914,9993,500
กันยายน 2561
01 – 04 กันยายน 256114,99914,99913,9993,500
08 – 11 กันยายน 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
08 – 11 กันยายน 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
14 – 17 กันยายน 256115,99915,99914,9993,500
15 – 18 กันยายน 256115,99915,99914,9993,500
21 – 24 กันยายน 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
21 – 24 กันยายน 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
22 – 25 กันยายน 2561

**BUS 1**

15,99915,99914,9993,500
22 – 25 กันยายน 2561

**BUS 2**

15,99915,99914,9993,500
29 ก.ย. – 02 ต.ค. 256115,99915,99914,9993,500
ตุลาคม 2561
06 – 09 ตุลาคม 256114,99914,99913,9993,500
13 – 16 ตุลาคม 2561

**BUS 1**

17,99917,99916,9993,500
13 – 16 ตุลาคม 2561

**BUS 2**

17,99917,99916,9993,500
19 – 22 ตุลาคม 256116,99916,99915,9993,500
20 – 23 ตุลาคม 256116,99916,99915,9993,500
26 – 29 ตุลาคม 256116,99916,99915,9993,500
27 – 30 ตุลาคม 256116,99916,99915,9993,500
โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป) ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท** 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 130 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง