ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK24HX3DZG – (HKG12)

ฮ่องกง

ลันเตา มาเก๊า

3 วัน คืน

สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของฮ่องกง

แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า

เดินทาง มีนาคม 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 18,999.-

• THE VENETIAN • วัดอาม่า • เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล • วิหารเซนต์ปอล

• ขึ้นกระเช้านองปิง 360 ํ • ไหว้พระใหญ่ลันเตา • ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาด Repulse Bay

• หมุนกังหัน ขอโชคลาภ วัดแชกงหมิว • ช้อปปิ้ง City Gate Outlet, ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน
DORSETT TSUEN WAN HOTEL
2ฮ่องกง – มาเก๊า – วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้วสแควร์ – เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล – เวเนเชียน – ฮ่องกง
DORSETT TSUEN WAN HOTEL
3นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้อง

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

3-5 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
10-12 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
17-19 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
23-25 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
24-26 มีนาคม 256118,99918,99917,9994,500
5-7 เมษายน 256122,99922,99921,9995,500
11-13 เมษายน 256123,99923,99922,9995,500
14-16 เมษายน 256125,99925,99924,9995,500
27-29 เมษายน 256119,99919,99918,9995,500
11-13 พฤษภาคม 256119,99919,99918,9995,500
12-14 พฤษภาคม 256119,99919,99918,9995,500
18-20 พฤษภาคม 256119,99919,99918,9995,500
25-27 พฤษภาคม 256119,99919,99918,9995,500
07-09 กรกฎาคม 256119,99919,99918,9995,500
29-31 กรกฎาคม 256119,99919,99918,9995,500
04-06 สิงหาคม 256119,99919,99918,9995,500
25-27 สิงหาคม 256119,99919,99918,9995,500
14-16 กันยายน 256119,99919,99918,9995,500

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท** 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  – โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

ทัวร์ฮ่องกง