ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK13CX3DWS – (HH5)

CX Disney Pro

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์

3 วัน 2 คืน

พักฮ่องกง 2 คืน .. บินไฟล์เช้า

เดินทาง เมษายน 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 15,999.-

ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน

นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค

ห้องพักขนาดเล็กประมาณ 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม

SILKA SEAVIEW HOTEL / SILKA FAR EAST HOTEL / SAV / MK HOTEL

★★★

2ฮ่องกง – หาดรีพลัสเบย์ – เจ้าแม่กวนอิม – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน – จิมซาจุ่ย – Symphony of Lights

ห้องพักขนาดเล็กประมาณ 10-12 ตรม. ไม่มีเตียงเสริม

SILKA SEAVIEW HOTEL / SILKA FAR EAST HOTEL / SAV / MK HOTEL

★★★

3สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

5-7 เม.ย. 6119,99919,99919,9994,500
14-16 เม.ย. 6124,99924,99924,9995,500
15-17 เม.ย. 6124,99924,99924,9995,500
26-28 เม.ย. 6119,99919,99919,9994,500
10-12 พ.ค. 6115,99915,99915,9993,500
24-26 พ.ค. 6115,99915,99915,9993,500
7-9 มิ.ย. 6115,99915,99915,9993,500
21-23 มิ.ย. 6115,99915,99915,9993,500
5-7 ก.ค. 6115,99915,99915,9993,500
19-21 ก.ค. 6115,99915,99915,9993,500
2-4 ส.ค. 6115,99915,99915,9993,500
16-18 ส.ค. 6115,99915,99915,9993,500
30 ส.ค. 61 – 1 ก.ย. 6115,99915,99915,9993,500
13-15 ก.ย. 6116,99916,99916,9994,500
27-29 ก.ย. 6116,99916,99916,9994,500
11-13 ต.ค. 6119,99919,99919,9994,500
25-27 ต.ค. 6117,99917,99917,9994,500

**กรณีไม่ไปดิสนีย์แลนด์ หักค่าใช้จ่ายได้ 2,000 บาท**

**กรณีเปลี่ยนจากดิสนีย์แลนด์ ไปลันเตากระเช้านองปิง 360 หักค่าใช้จ่ายได้ 1,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์ฮ่องกง