ทัวร์มาเก๊า

รหัสทัวร์ : HK12FD4DZG
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วิหารเซนต์ปอล – เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน – จูไห่ « บินลัดฟ้าสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบิน FD760

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JINJIANG HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

» ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่ – จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล – สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
JINJIANG HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

» วัดผู่โถว – เซิ่นเจิ้น – Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
FX HOTEL  ระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่า

» เซิ่นเจิ้น – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพ ฯ « บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD503

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม
พฤศจิกายน 2560
02-05 พฤศจิกายน 256012,99912,99911,9994,500
04-07 พฤศจิกายน 256012,99912,99911,9994,500
09-12 พฤศจิกายน 256012,99912,99911,9994,500
11-14 พฤศจิกายน 256012,99912,99911,9994,500
16-19 พฤศจิกายน 256012,99912,99911,9994,500
18-21 พฤศจิกายน 256012,99912,99911,9994,500
23-26 พฤศจิกายน 256012,99912,99911,9994,500
25-28 พฤศจิกายน 256012,99912,99911,9994,500
30.. – 3.. 256012,99912,99911,9994,500
ปีใหม่ 2561
31 .. 60 – 03 .. 6119,99919,99918,9995,500
มกราคม 2561
11-14 มกราคม 256112,99912,99911,9994,500
25-28 มกราคม 256112,99912,99911,9994,500
กุมภาพันธ์ 2561
01-04 กุมภาพันธ์ 256112,99912,99911,9994,500
มีนาคม 2561
03-06 มีนาคม 256112,99912,99911,9994,500
08-11 มีนาคม 256112,99912,99911,9994,500
10-13 มีนาคม 256112,99912,99911,9994,500
15-18 มีนาคม 256112,99912,99911,9994,500
16-19 มีนาคม 256112,99912,99911,9994,500
17-20 มีนาคม 256112,99912,99911,9994,500
22-25 มีนาคม 256113,99913,99912,9994,500
23-26 มีนาคม 256113,99913,99912,9994,500
24-27 มีนาคม 256113,99913,99912,9994,500
31 มี.. – 3 เม.. 6113,99913,99912,9994,500
เมษายน 2561
19-22 เมษายน 256113,99913,99912,9994,500
20-23 เมษายน 256113,99913,99912,9994,500
21-24 เมษายน 256113,99913,99912,9994,500
28 เม.. – 1 .. 6114,99914,99913,9994,500
พฤษภาคม 2561
03-06 พฤษภาคม 256113,99913,99912,9994,500
10-13 พฤษภาคม 256113,99913,99912,9994,500
11-14 พฤษภาคม 256113,99913,99912,9994,500
12-15 พฤษภาคม 256113,99913,99912,9994,500
17-20 พฤษภาคม 256113,99913,99912,9994,500
18-21 พฤษภาคม 256113,99913,99912,9994,500
19-22 พฤษภาคม 256113,99913,99912,9994,500

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป (วีซ่าหน้าด่าน) เข้าประเทศจีน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 120 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ