ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : EU5BR8DZG – (VIE01)

FAMOUS EAST EUROPE

เที่ยวสุดคุ้ม บินตรงสุวรรณภูมิ – เวียนนา

ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

ล่องเรือชมความงามแม่น้ำดานูบ

ชิมเมนูพิเศษ อาหารไทย-กูลาซซุป

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 51,900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ปราสาทบราติสลาว่า – โบสถ์สตีเฟ่น – ปราสาทคลุมลอฟ – ปราสาทปราก

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
AUSTRIA TREND HOTEL , SALZBURG
3ชาลซ์บูร์ก – ฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
OLD INN HOTEL , CESKY KRUMLOV
4เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – สะพานชาร์ล
HOTEL DUO , PRAUGE
5ปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์
VERDI GRAND HOTEL , BUDAPEST
6บูดาเปสต์ – CASTLE HILL – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – เวียนนา
BEST WESTERN SMART HOTEL , VIENNA
7เวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – สนามบินเวียนนา
8สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

15-22 มีนาคม 256151,90051,90050,9009,00033,900
24-31 มีนาคม 256151,90051,90050,9009,00033,900
02-09 เมษายน 256151,90051,90050,9009,00033,900
09-16 เมษายน 256159,90059,90058,90011,00039,900
14-21 เมษายน 256159,90059,90058,90011,00039,900
05-12 พฤษภาคม 256151,90051,90050,9009,00033,900
โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(กรณีมีวีซ่าลดให้ 3,000บาท)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรป