ทัวร์ยุโรป อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์

รหัสทัวร์ : EU38EY8DZG  (EDI01)

EXCITED ENGLAND

SCOTLAND WALES

8 วัน 5 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม ยุโรป 3 ประเทศ

อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์

บินหรูสายการบิน 5 ดาว

ชมความยิ่งใหญ่อลังการ ปราสาทเอดินเบิร์ก

เมนูพิเศษ Fish & Chip + เป็ดย่าง Four Season

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 49,999.-ทัวร์ยุโรป

เลคดิสทริค – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – เสาหินสโตนเฮ้นจ์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2อาบูดาบี – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก
PREMIER INN HOTEL EDINBURGH
3เอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – ล่องทะเลสาบ – แมนเชสเตอร์
MERCURE MANCHESTER HOTEL
4สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – CHESHIRE OUTLET – ลิเวอร์พูล
NOVOTEL LIVERPOOL HOTEL
5ลิเวอร์พูล – สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์
IBIS HOTEL CARDIFF
6คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน
HOLIDAY INN HOTEL WEST , LONDON
7ซิตี้ทัวร์ ลอนดอน – BIG BEN – พิคคาดิลลี สแควร์ – สนามบินฮีทโธรว์
8อาบูดาบี – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

11 – 18 พฤษภาคม 256149,99949,99948,9999,00035,999
25 พ.ค. – 01 มิ.ย. 256153,99953,99952,9999,00035,999
08 – 15 มิถุนายน 256153,99953,99952,9999,00035,999

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ไม่รวมค่าวีซ่าอังกฤษ**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร (ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ปอนด์/ทริป/ท่าน (2ปอนด์/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรป