ทัวร์ยุโรปตะวันออก

รหัสทัวร์ : EU2SQ8DZG – (MUC02)

ROMANTIC EAST EUROPE

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป 5 ประเทศ สายการบิน 5 ดาว
เยอรมัน – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวาเกีย – ฮังการี

พิเศษล่องเรือชมแม่น้ำดานูป ชิมอาหารขึ้นชื่อ ขาหมุเยอรมัน,ไส้กรอกเวียนนา

เดินทาง มกราคม – พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 49,999.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก

 

• ปราสาทครุมลอฟ • เมืองเก่า Senete Square • สะพานชาร์ล • ปราสาทแห่งปราก • มหาวิหารเซนต์วิตส • จัตุรัสวีรบุรุษ

• โบสถ์แมทเธียส • ฮัลสตัส • พระราชวังเชินบรุนน์ • พระราชวังฮอฟเบิร์ก • สวนมิราเบล • ช้อปปิ้งถนนคาร์นท์เนอร์

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
2สิงคโปร์ – มิวนิค (เยอรมัน) – เชสกี้ ครุมลอฟ (เชค) – ปราก (เชค)
DUO HOTEL , PRAGUE
3ปราก – ปราสาทปราก – บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
HOTEL MERCURE BUDA
4บูดาเปสต์ – ชมเมือง – เวียนนา – โบสถ์สตีเฟ่นส์ – ถนนคาร์นท์เนอร์
BEST WESTERN SMART HOTEL
5เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ฮัลสตัท – ซาลส์บวร์ก
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG
6ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบล – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน
NH HOTEL MUNICH
7สนามบินมิวนิค – สนามบินสิงคโปร์
8สนามบินสิงคโปร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

20-27 มกราคม 256149,99949,99948,9999,00031,999
21-28 กุมภาพันธ์ 256149,99949,99948,9999,00031,999
07-14 มีนาคม 256149,99949,99948,9999,00031,999
11-18 เมษายน 256157,99957,99956,99910,00039,999
25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 6151,99951,99950,9999,00033,999
12-19 พฤษภาคม 256151,99951,99950,9999,00033,999
โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 24 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 12 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 16 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรป