ทัวร์ยุโรป

รหัสทัวร์ : EU1QR9DZG – (MUC04)

POPULAR

East europe

5 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม ยุโรป 5 ประเทศ

เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

เดินทาง เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 49,999.-

พระราชวังเชินบรุนน์ – หมู่บ้านฮัลสตัท – บราติสลาว่า – สวนมิราเบล – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทปราก

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2โดฮา – มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค
ALPHOTEL ,INNSBRUCK
3อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG
4ซาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก
DUO HOTEL , PRAGUE
5ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่า
FALKENSTEINER HOTEL, BRATISLAVA
6บราติสสลาว่า – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์
ARION HOTEL , VIENNA
7เวียนนา – พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
HOTEL MERCURE , BUDAPEST
8CASTLE HILL – เซ็นต์เทนเดอร์ – สนามบินบูดาเปสต์ – โดฮา
9โดฮา – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

15 – 23 เมษายน 256155,99955,99954,99910,500
06 – 14 พฤษภาคม 256149,99949,99948,9999,500
20 – 28 พฤษภาคม 256149,99949,99948,9999,500
27 พ.ค. – 04 มิ.ย. 256149,99949,99948,9999,500
03 – 11 มิถุนายน 256149,99949,99948,9999,500

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

**ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น ยื่นสถานทูตออสเตรีย** 

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 14 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 ยูโร/ทริป/ท่าน (2ยูโร/วัน/ท่าน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น(ค่าวีซ่าลูกค้าถือไปจ่ายหน้างานวันที่สแกนนิ้ว)

ทัวร์ยุโรป