หน้าแรก » รหัสทัวร์ : ME5MS8DPV

รหัสทัวร์ : ME5MS8DPV

 

 

ทัวร์อียิปต์

รหัสทัวร์ : ME5MS8DPV

YALLA EGYPT

8 วัน 5 คืน

พิเศษ ล่องเรือสำราญสุดหรู

ชมแม่น้ำไนล์ พร้อมนอนพักบนเรือ

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 51,888.-

ทัวร์อียิปต์

เมืองเมมฟิส และ ซัคคาร่า  ซึ่งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานที่ตั้งของปีรามิดขั้นบันได ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์

เมืองกีซ่า เป็นสถานที่ตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก

กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคำแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค์ – กีซ่า
Cairo Pyramid Hotel

★★★★★

3 ไคโร – อาบูซิมเบล – อัสวาน – ล่องเรือสำราญ
พักค้างคืนบนเรือ

★★★★★

4 อัสวาน
พักค้างคืนบนเรือ

★★★★★

5 อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู – ลุ๊กซอร์
ค้างคืนบนเรือจอดที่ลุ๊กซอร์
6 ลุ๊กซอร์ – ไคโร
Cairo Pyramid Hotel

★★★★★

7 ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
8 สนามบินสุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียว

เพิ่ม

26 พ.ค. – 02 มิ.ย.61 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 7,000 บาท
16-23 มิ.ย.61 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 7,000 บาท
26 ก.ค. – 02 ส.ค.61 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 7,000 บาท
11-18 ส.ค.61 52,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 7,000 บาท

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

***เด็กที่อายุ เกิน 6 ขวบ บังคับต้องเสริมเตียงค่ะ***

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/04/ME5MS8DPV.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป – กลับ กรุงเทพ – ไคโร – อาบูซิมเบล – อัสวาน// ลุกซอร์ – ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยัดโดยสายการบิน อียิปต์แอร์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2 คืน และบนเรือ 3 คืน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
 • พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 6 วัน เท่ากับ 12 USD)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท้องถิ่น (คิดเป็น 8 วัน เท่ากับ 24 usd)

กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทำวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2000 บาท / ท่าน และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์

ทัวร์อียิปต์

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

รหัสทัวร์ : ME5MS8DPV

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

รหัสทัวร์ : ME5MS8DPV

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest