ทัวร์อียิปต์ + จอร์แดน

รหัสทัวร์ : ME11MS8DPV

EGYPT + JORDAN

8 วัน 5 คืน

สุดคุ้ม เที่ยว 2 ประเทศ

อียิปต์ จอร์แดน

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 57,888.-

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน

ไคโร · กีซ่า · เดดซี · เพตร้า · อัมมาน · เจอราช

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1สนามบินสุวรรณภูมิ
2กรุงเทพฯ – ไคโร – ปิรามิด – สฟิงซ์ – โรงงานน้ำหอม – โรงงาน กระดาษปาปิรุส
PYRAMID PARK HOTEL
3ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – ชมเสาปอมเปย์ – สวนมอนตาซ่าร์
PYRAMID PARK HOTEL
4ไคโร – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านแอลคาลิลี่ – ดินเนอร์ครุ๊ซ
PYRAMID PARK HOTEL
5ไคโร – อัมมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี – เพตรา
KINGWAY HOTEL
6นครเพตร้า – กรุงอัมมาน
G.T. GRAND PALACE
7กรุงอัมมาน – นครเจอราช – ซิตี้ทัวร์ – สนามบิน
8สนามบินสุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียว

เพิ่ม

05-12 พ.ค.58,888 บาท57,888 บาท56,888 บาท7,500 บาท
19-26 พ.ค.57,888 บาท56,888 บาท55,888 บาท7,500 บาท
23-30 มิ.ย.58,888 บาท57,888 บาท56,888 บาท7,000 บาท
24-31 ก.ค.58,888 บาท57,888 บาท56,888 บาท7,000 บาท
11-18 ส.ค.59,555 บาท58,555 บาท57,555 บาท7,000 บาท

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการแห่งชาติ อียิปต์ แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 5 คืน
 • ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าขี่ม้าที่เมืองเพตร้า
 • ค่าวีซ่าประเทศจอร์แดน (ไม่เสียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ)
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
 • ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ฯลฯ
 • ค่าเช่าผ้าเช็ดตัวและค่าเช่าตู้ล็อคเกอร์ ที่โรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ
 • ค่าขี่ลา, ขี่อูฐ, รถม้าลาก ฯลฯ
 • ค่าทิปม้าที่เมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD / เที่ยว / ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถที่ทะเลทราย วาดิ รัม ท่านละ 1.5  USD / เที่ยว / ท่าน
 • ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถในประเทศจอร์แดน โดยเฉลี่ยไกด์ท้องถิ่น 3 และคนขับรถ 2 ยูเอสดอลล่าล์ /ท่าน/วัน
 • ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ทัวร์อียิปต์