ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : AE3EK5DPV

HELLO DUBAI

5วัน 3คืน

ฟรีขึ้นตึกเบิร์จคาลิฟา

นั่งสบาย AIR BUS A380

เดินทาง มิถุนายน 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 29,999.-

ทัวร์ดูไบ

ขี่อูฐ – โชว์ระบำหน้าท้อง – Emirate Palace – Dubai Mall – ชม The Palm

โชว์น้ำพุเต้นระบำ – นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย – Grand Mosque

Emirates Mall – Heritage Village – Ferrari World – นั่ง Monorail

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ดูไบ – DUBAI FRAME
Holiday Inn Express
2ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – HERITAGE VILLAGE – LOUVRE MUSEUM
Holiday Inn Express
3ดูไบ – JUMEIRAH BEACH – บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB – Madinat Jumeirah Souk – นั่งรถ Monorail – THE PLAM – ทัวร์ทะเลทราย (4WD)
Holiday Inn Express
4ดูไบ – DUBAI MUSEUM – ABRA TAXI – GOLD SOUK – SPICE SOUK – ขึ้นตึก BURJ KHALIFA – DUBAI MALL + น้ำพุเต้นระบำ
5กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม
07-11 มิ.ย. 6129,999 บาท29,999 บาท29,999 บาท7,500 บาท
26-30 ก.ค. 61

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

31,999 บาท31,999 บาท31,999 บาท7,500 บาท
27-31 ก.ค. 61

วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

31,999 บาท31,999 บาท31,999 บาท7,500 บาท
11-15 ส.ค. 61

วันหยุด วันแม่

31,999 บาท31,999 บาท31,999 บาท7,500 บาท
13-17 ก.ย. 6129,999 บาท29,999 บาท29,999 บาท7,500 บาท
14-18 ก.ย. 6129,999 บาท29,999 บาท29,999 บาท7,500 บาท
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 6129,999 บาท29,999 บาท29,999 บาท7,500 บาท
12-16 ต.ค. 61

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

31,999 บาท31,999 บาท31,999 บาท7,500 บาท
13-17 ต.ค. 61

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

31,999 บาท31,999 บาท31,999 บาท7,500 บาท
20-24 ต.ค. 61

วันหยุด วันปิยะมหาราช

31,999 บาท31,999 บาท31,999 บาท7,500 บาท
โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินเอมิเรสต์ ( EK )
 • ค่ารถโค้ชท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิเรสต์
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าเข้าชมตามสถานที่ทุกแห่ง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือหนังสือเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารสั่งพิเศษ, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถที่คอยบริการเราโดยประมาณ ประมาณ  37 USD ต่อทริป
  – ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 5วัน เท่ากับ 15 USD)

  – ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 12 USD)
  – พนักงานขับรถในประเทศดูไบ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 4วัน เท่ากับ 8 USD)

  – พนักงานขับรถท่องทะเลทราย  ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็น 1 วัน เท่ากับ 2 USD)

ทัวร์ดูไบ