Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » รหัสทัวร์ : AE10EK4DZG (DXB01)

รหัสทัวร์ : AE10EK4DZG (DXB01)

 

 

ทัวร์ดูไบ

รหัสทัวร์ : AE10EK4DZG (DXB01)

POPULAR

DUBAI

5 วัน 3 คืน

ดูไบ – อาบูดาบี

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561

เริ่มต้น 26,888.-

ทัวร์ดูไบ

GRAND MOSQUEFERRARI WORLD – ตึก BURJ KHALIFA – พระราชวังซีค – BURJ AL ARABPALM ISLAND

ตะลุยทะเลทรายพร้อมแค้มปิ้ง – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – นั่งเรือ ABRA RIDE – ตลาดเครื่องเทศและทอง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – เมืองดูไบ Fortune Grand Hotel

★★★★

2 เมืองดูไบ – เมืองอาบู ดาบี – สุเหร่าหลวง – ทำเนียบประธานาธิบดี – โรงแรง เอมิเรตส์ พาเลซ – เฟอร์รารี่ เวิลด์ – เมืองดูไบ – ตึก บุรจญ์ เคาะลีฟะฮ์ (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ห้างดูไบ มอลล์ – น้ำพุเต้นระบำ แห่งเมืองดูไบ
Fortune Grand Hotel

★★★★

3 เมืองดูไบ – พระราชวัง ท่านชีค – สุเหร่า จูไมร่า – ชายหาด จูไมร่า – ตึก บุรจญ์ อัล อาหรับ – นั่งรถไฟโมโนเรล สู่ โครงการเดอะ ปาล์ม – โรงแรมแอตแลนติส – โรงแรมที่พัก – ทะเลทราย – ตะลุยทะเลทรายด้วยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แคมป์กระโจมสไตล์อาหรับ พื้นเมืองเบดูอิน (Bedouin)
4 เมืองดูไบ – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ดูไบ ครีก – นั่งเรือข้ามฟาก Abra Taxi – ย่านตลาดเก่า – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – ห้างเอมิเรตส์ มอลล์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
5 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

เดินทางเดือน กรกฎาคม 2561

12 – 16 กรกฎาคม 2561 29,888 29,888 29,888 6,500 15,888

เดินทางเดือน สิงหาคม 2561

23 – 27 สิงหาคม 2561 29,888 29,888 29,888 6,500 15,888

เดินทางเดือน กันยายน 2561

13 – 17 กันยายน 2561 26,888 26,888 26,888 6,500 15,888
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 26,888 26,888 26,888 6,500 15,888

เดินทางเดือน ตุลาคม 2561

12 – 16 ตุลาคม 2561 29,888 29,888 29,888 7,500 17,888
18 – 22 ตุลาคม 2561 28,888 28,888 28,888 7,500 17,888
20 – 24 ตุลาคม 2561 29,888 29,888 29,888 7,500 17,888

เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2561

1 – 5 พฤศจิกายน 2561 28,888 28,888 28,888 8,000 17,888

** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **

** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Emirate Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 23 กก.  
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
 • ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 1,500 บาท รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

ทัวร์ดูไบ

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

รหัสทัวร์ : AE10EK4DZG (DXB01)

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

รหัสทัวร์ : AE10EK4DZG (DXB01)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest