Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.
หน้าแรก » ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ “เขาเทียนเหมินซาน” พักดี 5 ดาว | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ “เขาเทียนเหมินซาน” พักดี 5 ดาว | 4 วัน 3 คืน

 

 


ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN3FD4DZG – (CSX01)

Breath of

ZHANGJIAJIE

4วัน 3คืน

ฉางซา – จางเจียเจี้ย

สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ “เขาเทียนเหมินซาน”

เดินทาง มิถุนายน 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 14,999.-

เขาเทียนเหมินซาน – ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – แกรนด์แคนยอน – จิตรกรรมภาพวาดทราย – ถนนคนเดินหวงซิงลู่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – สนามบินฉางซา – เมืองฉางซา HUAFENGHUATIAN HOTEL

★★★★

2 ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – ร้านบัวหิมะ – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านผ้าไหม
HUANGSHAJU HOTEL

★★★★★

3 ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว
MELLOW CRYSTAL HOTEL

★★★★★

4 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

เด็กอายุไม่เกิน18ปี พักเดี่ยวเพิ่ม
12-15 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

17,999 20,999 4,000
15-18 ตุลาคม 2561 14,999 20,999 3,000
19-22 ตุลาคม 2561 17,999 20,999 4,000
23-26 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

14,999 20,999 3,000

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปประเทศจีน 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 160 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์จีน

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ “เขาเทียนเหมินซาน” พักดี 5 ดาว | 4 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์จีน ฉางซา – จางเจียเจี้ย สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ “เขาเทียนเหมินซาน” พักดี 5 ดาว | 4 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest