ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN28HU5DZG – (PEK01)

BEIJING

is Awesome

5 วัน 3 คืน

เที่ยวปักกิ่ง สายการบิน 5 ดาว พักดี 4 ดาว

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ กำแพงเมืองจีน

เดินทาง มีนาคม 2561 – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 15,900.-

• จัตุรัสเทียนอันเหมิน • พระราชวังต้องห้ามกู้กง • พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน • อุทยานเป๋ยไห่ • วัดลามะหย่งเหอกง

• นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถัง • สนามกีฬารังนก • หอบูชาฟ้าเทียนถาน • ช้อปปิ้ง THE PLACE, ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง, ตลาดรัสเซีย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านใบชา – อุทยานเป๋ยไห่ – ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

★★★★

3พระราชวังฤดูร้อน – ร้านไข่มุก – วัดลามะ – นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง – ร้านนวดฝ่าเท้า – THE PLACE
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

★★★★

4ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก – ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL

★★★★

5ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านปี่เซียะ – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

2-3 ท่าน

ผู้เดินทาง

อายุต่ำกว่า20ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

14 – 18 มีนาคม 256115,900เพิ่มท่านละ

3,000 บาท

4,0008,900
15 – 19 มีนาคม 256115,9004,0008,900
29 มี.. – 02 เม..256115,9004,0008,900
12 – 16 เมษายน 256123,9006,00011,900
27 เม.. – 01 ..256121,7775,00010,900
09 – 13 พฤษภาคม 256115,9004,0008,900
18 – 22 พฤษภาคม 256115,9004,0008,900
06 – 10 มิถุนายน 256115,9004,0008,900
14 – 18 มิถุนายน 256115,9004,0008,900

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีน