ทัวร์จีน

 

 

ทัวร์จีน

รหัสทัวร์ : CN10TG6DZG – (KMG01)

The Best of

KUNMING

6 วัน 5 คืน

คุนหมิง – ต้าหลี่ – ลี่เจียง – แชงกรีล่า

นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา พักดี 4 ดาว

เดินทาง มกราคม – เมษายน 2561

เริ่มต้น 24,777.-ทัวร์จีน คุนหมิง

• หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน • ภูเขามังกรหยก • โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง

• ช่องเขาเสือกระโจน • สระน้ำมังกรดำ • อุทยานน้ำหยก • ช้อปปิ้งของฝาก

• เยี่ยมชมเมืองเก่า ต้าหลี่ จงเตี้ยน ลี่เจียง กวนตู้

• วัดโปตาลาน้อย • วัดหยวนทง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ต้าหลี่
Z-MAX HOTEL

★★★★

2เมืองเก่าต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์(ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน(วัดโปตาลาน้อย) – เมืองเก่าจงเตี้ยน
TIAN RUI YANG GUANG HOTEL

★★★★

3หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า) – ลี่เจียง – สระมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง
XIN TIAN LE HOTEL

★★★★

4ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า) – IMPRESSION LIJIANG(โชว์จางอี้โหมว) – อุทยานน้ำหยก – ฉู่ฉง
JIAN HUA HOTEL

★★★★

5ฉู่ฉง – คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ – เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก
LONG WAY HOTEL

★★★★

6ร้านชา – วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

14 – 19 มีนาคม 256125,77725,7774,50015,900
21 – 26 มีนาคม 256125,77725,7774,50015,900
22 – 27 มีนาคม 256125,77725,7774,50015,900
11 – 16 เมษายน 256133,77733,7777,00017,900
12 – 17 เมษายน 256133,77733,7777,00017,900
13 – 18 เมษายน 256133,77733,7777,00017,900
27 เม.ย. – 02 พ.ค.256127,77727,7775,50016,900
25 – 30 พฤษภาคม 256125,77725,7775,50016,900
13 – 18 มิถุนายน 256124,77724,7774,50015,900
25 – 30 กรกฎาคม 256127,77727,7776,00017,900
10 – 15 สิงหาคม 256127,77727,7776,00017,900
19 – 24 กันยายน 256124,77724,7774,50015,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 200 หยวน /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าวีซ่ากรุ๊ปผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเดี่ยว ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 • ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีน

ทัวร์จีน