ทัวร์กัมพูชา – สีหนุวิลล์

รหัสทัวร์ : CB2SC3DKT

Laem Chabang – Sihanoukville – Laem Chabang

ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา

ล่องเรือสำราญเที่ยวกัมพูชา

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ – แหลมฉบัง « ฟรีรถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ กรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจอง

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

» สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา  (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

» ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

เดือน ธันวาคม 2560          วันที่ 20-22 / 27-29

เดือน มกราคม 2561          วันที่ 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 / 31 ม.ค. – 02ก.พ.

เดือน กุมภาพันธ์ 2561        วันที่ 07-09 / 14-16 / 21-23 / 28 ก.พ. – 02 มี.ค.

เดือน มีนาคม 2561            วันที่ 07-09 / 14-16 / 21-23 / 28-30

[table id=805 /]

กำหนดการเดินทาง

เดือน เมษายน 2561          วันที่ 04-06 / 11-13 / 18-20 / 25-27

[table id=806 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 • รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
 • อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
 • เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ