ทัวร์กัมพูชา

รหัสทัวร์ : CB1SC3DKT
ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา

 

 

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ – แหลมฉบัง « ฟรีรถรับส่ง สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการรถรับ-ส่ง จาก กรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ กรุณาแจ้งให้กับทางเอเย่นต์ทราบล่วงหน้า ระหว่างการทำจอง

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

» เกาะกง, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
เรือสำราญ SUPERSTAR GEMINI

» ท่าเรือแหลมฉบัง – กรุงเทพฯ «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทาง

เดือน ธันวาคม 2560          วันที่ 22-24 / 29-31

เดือน มกราคม 2561          วันที่ 05-07 / 12-14 / 19-21 / 26-28

เดือน กุมภาพันธ์ 2561        วันที่ 02-04 / 09-11 / 23-25

เดือน มีนาคม 2561            วันที่ 02-04 / 09-11 / 16-18 / 23-25

[table id=802 /]

กำหนดการเดินทาง

เดือน มีนาคม 2561           วันที่ 30 มีนาคม 2561 – 01 เมษายน 2561

เดือน เมษายน 2561          วันที่ 06-08 / 20-22 / 27-29

[table id=803 /]

กำหนดการเดินทาง

เดือน กุมภาพันธ์ 2561      วันที่ 16-18

เดือน เมษายน 2561         วันที่ 13-15

[table id=804 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือสำราญ 2 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
 • รถรับส่งจากกรุงเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพ
 • อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
 • เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ
 • ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่าแพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ