ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์ : ID8FD4DZG – (DPS01)

PARADISE IN

BALI

4วัน 3คืน

เกาะสวรรค์บาหลี

ชมโชว์บารองแด๊นซ์

วัดหลวงเบซากี หมู่บ้านคินตามานี

ภูเขาไฟ – ทะเลสาบ บาตูร์

เดินทาง กันยายน 2561 – มีนาคม 2562

เริ่มต้น 14,888.-

ทัวร์บาหลี

ชายหาดจิมบารัน – หมู่บ้านคินตามานี

ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์

วัดเม็งวี – สวนพระวิษณุ – เทือกเขาเบดูกัล

วัดอุลันดานู – ทะเลสาบบราตัน

วิหารทานาล็อท – วัดหลวง เบซากีห์

ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์ – ตลาดปราบเซียน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL
2วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL
3ชมระบำบารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL
4ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

06-09 กันยายน 256114,88814,88814,8883,0009,888
20-23 กันยายน 256114,88814,88814,8883,0009,888
27-30 กันยายน 256114,88814,88814,8883,0009,888
07- 10 ตุลาคม 256115,88815,88815,8883,00010,588
11-14 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

17,88817,88817,8884,00011,588
19-22 ตุลาคม 256117,88817,88817,8884,00011,588
20-23 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

18,88818,88818,8884,00011,888
08-11 พฤศจิกายน 256116,88816,88816,8883,00010,888
15-18 พฤศจิกายน 256116,88816,88816,8883,00010,888
22-25 พฤศจิกายน 256116,88816,88816,8883,00010,888
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 256116,88816,88816,8883,00010,888
07-10 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ

18,88818,88818,8884,00011,888
13-16 ธันวาคม 256117,88817,88817,8884,00011,588
14-17 ธันวาคม 256117,88817,88817,8884,00011,588
20-23 ธันวาคม 256118,88818,88818,8884,00011,888
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

22,88822,88822,8885,00016,588
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

20,88820,88820,8885,00014,588
19-22 มกราคม 256216,88816,88816,8883,00010,888
26-29 มกราคม 256216,88816,88816,8883,00010,888
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 256216,88816,88816,8883,00010,888
21-24 กุมภาพันธ์ 256216,88816,88816,8883,00010,888
23-26 กุมภาพันธ์ 256216,88816,88816,8883,00010,888
01-04 มีนาคม 256216,88816,88816,8883,00010,888
14-17 มีนาคม 256216,88816,88816,8883,00010,888
16-19 มีนาคม 256216,88816,88816,8883,00010,888
23-26 มีนาคม 256216,88816,88816,8883,00010,888
28-31 มีนาคม 256216,88816,88816,8883,00010,888
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 256216,88816,88816,8883,00010,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%