หน้าแรก » รหัสทัวร์ : ID8FD4DZG (DPS01)

รหัสทัวร์ : ID8FD4DZG (DPS01)

 

 


ทัวร์บาหลี

รหัสทัวร์ : ID8FD4DZG – (DPS01)

PARADISE IN

BALI

4วัน 3คืน

เกาะสวรรค์บาหลี

ชมโชว์บารองแด๊นซ์

วัดหลวงเบซากี หมู่บ้านคินตามานี

ภูเขาไฟ – ทะเลสาบ บาตูร์

เดินทาง กันยายน 2561 – มีนาคม 2562

เริ่มต้น 14,888.-

ทัวร์บาหลี

ชายหาดจิมบารัน – หมู่บ้านคินตามานี

ชมภูเขาไฟและทะเลสาบบาตูร์ – วิหารเทมภัคศิริงค์

วัดเม็งวี – สวนพระวิษณุ – เทือกเขาเบดูกัล

วัดอุลันดานู – ทะเลสาบบราตัน

วิหารทานาล็อท – วัดหลวง เบซากีห์

ช้อปปิ้งคูต้า เซ็นเตอร์ – ตลาดปราบเซียน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – เกาะบาหลี – สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู – ชายหาดจิมบารัน
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL
2 วิหารเทมภัคศิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – หมู่บ้านคินตามานี – ภูเขาไฟบาตูร์ – ทะเลสาบบาตูร์ – วัดเบซากีห์
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL
3 ชมระบำบารอง แดนซ์ – วัดเม็งวี – เทือกเขาเบดูกัล – วัดอุลัน ดานู – ทะเลสาบบราตัน -วิหารทานาล็อท
EDELWEISS PRIMO KUTA / NEO PLUS HOTEL / J4 HOTEL
4 ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

06-09 กันยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
20-23 กันยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
27-30 กันยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,888
07- 10 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 10,588
11-14 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันคล้ายวัน สวรรคต ร.9

17,888 17,888 17,888 4,000 11,588
19-22 ตุลาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588
20-23 ตุลาคม 2561

วันหยุด วันปิยมหาราช

18,888 18,888 18,888 4,000 11,888
08-11 พฤศจิกายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
15-18 พฤศจิกายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
22-25 พฤศจิกายน 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
07-10 ธันวาคม 2561

วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ

18,888 18,888 18,888 4,000 11,888
13-16 ธันวาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588
14-17 ธันวาคม 2561 17,888 17,888 17,888 4,000 11,588
20-23 ธันวาคม 2561 18,888 18,888 18,888 4,000 11,888
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

22,888 22,888 22,888 5,000 16,588
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562

วันหยุด วันขึ้นปีใหม่

20,888 20,888 20,888 5,000 14,588
19-22 มกราคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
26-29 มกราคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
21-24 กุมภาพันธ์ 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
23-26 กุมภาพันธ์ 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
01-04 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
14-17 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
16-19 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
23-26 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
28-31 มีนาคม 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 16,888 16,888 16,888 3,000 10,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/06/ID8FD4DZG-DPS01.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

รหัสทัวร์ : ID8FD4DZG (DPS01)

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

รหัสทัวร์ : ID8FD4DZG (DPS01)

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest