ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ

เอเซียพลัส (ASIA PLUS)

                                   “ ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแค่ไหน ก็มั่นใจได้กับประกันจากเรา ” ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส พร้อมให้ความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่าง การเดินทาง ไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหาย ของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท

[alert-warning]ราคาประกันการเดินทาง กรุณาแจ้งวันเดินทาง ประเทศที่เดินทาง และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อทำการตรวจสอบราคาให้ทราบอีกครั้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-570-9898 หรือ Hotline : 085-123-9451 ทางอีเมล์ Info@starbridgetours.com , ทาง Line @  : @starbridge [/alert-warning]

รายละเอียดความคุ้มครอง

ข้อตกลงคุ้มครองเดินทางในเอเชีย
ASIA PLUS
BASICSILVERGOLDPLATINUM
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident Benefit1,000,0002,000,0003,000,0005,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses
     2.1 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย** / Follow-up treatment in Thailand
     2.2 การรับการรักษาพยาบาลครั้งแรกในประเทศไทย*** / Medical Treatment in Thailand
2,000,000
50,000
100,000
2,000,000
200,000
200,000
3,000,000
300,000
300,000
5,000,000
500,000
500,000
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน / การส่งศพกลับประเทศ Evacuation / Repatriation2,000,0002,000,0003,000,0005,000,000
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance
4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit
4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ / Return of minor
4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย / Search, rescue and recovery
X
X
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
Actual Costs
Actual Costs
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง / Trip cancellationXX100,000100,000
6. การลดจำนวนวันเดินทาง / Trip curtailmentXX100,000100,000
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง /
Loss or damage of personal baggage
XX50,00050,000
8. การล่าช้าของการเดินทาง / Cover of delay
8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชน / Delay in plubic transportations
8.2 การล่าช้าของสัมภาระ / Baggage Delay
8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ / Hijack
8.4 การพลาดต่อเที่ยวบิน / Missed connection flight
X
X
X
X
2,000
2,000
X
2,000
10,000
20,000
50,000
10,000
20,000
20,000
50,000
20,000
9. การสูญหายของหนังสือเดินทาง / Loss of passportXX5,0005,000
10. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก / Personal legal liabilityX1,000,0002,000,0005,000,000
11. ความรับผิดส่วนแรกสำหรับรถเช่า / Rental car excessXX10,00020,000
12. ความคุ้มครองกีฬากอล์ฟ / Golf extensionXXX20,000
13. เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างประเทศ /
Overseas hospitalization benefit
X1,000
per day max
10,000
2,000
per day max
20,000
3,000
per day max
30,000

หมายเหตุ / Remark
* อ.บ. 1 หมายถึงการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ/ Loss of life dismemberment,loss of sight or total permanent disability.  ** ข้อ 2.1, *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรกนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย / 2.1,2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand.

สิทธิประโยชน์

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยสูงถึง 5,000,000 บาท
 • ไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • รับการรักษาพยาบาลได้ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
 • คุ้มครองรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย สูงถึง 500,000 บาท
 • คุ้มครองเงินชดเชยรายวันในฐานะผู้ป่วยในในต่างประเทศ สูงถึง 3,000 บาท ต่อวัน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น ดําน้ำ เล่นสกี เจ็ทโบ้ท บันจี้จัมพ์
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดที่ต่างประเทศ ได้ถึง 16,000 บาท
 • ให้บริการยืมเงินได้สูงสุด 25,000 บาท กรณีเงินพกติดตัว ถูกขโมย โดนลักทรัพย์
 • ให้ความคุ้มครองโดยไม่จํากัดอายุผู้ทําประกันภัย
 • คุ้มครองความล่าช้าของสายการบินสูงสุดถึง 20,000 บาท (ค่าใช้จ่ายจริงตามใบเสร็จ)
 • ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก +662-696-3650 ตลอด 24 ชั่วโมง