ประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน บริษัทช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วโลกตลอด 24 ชม บริการประสานงานช่วยเหลือทางการแพทย์ รวมถึงเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยโดย MSIG Assist 24 ชั่วโมงทั่วโลก

[alert-warning]ราคาประกันการเดินทาง กรุณาแจ้งวันเดินทาง ประเทศที่เดินทาง และจำนวนผู้เดินทาง เพื่อทำการตรวจสอบราคาให้ทราบอีกครั้ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-570-9898 หรือ Hotline : 085-123-9451 ทางอีเมล์ Info@starbridgetours.com , ทาง Line @  : @starbridge [/alert-warning]

ตารางความคุ้มครองประกันภัยการเดินทาง

 ความคุ้มครอง
จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Easy 1
Easy 2
Easy 3
Easy VISA
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
 
 
 
 
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์
5,000,000
1,500,000
1,000,000
4,000,000
1,500,000
1,000,000
1,500,000
1,500,000
750,000
1,500,000
1,500,000
750,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
 
 
 
 
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์
5,000,000
2,000,000
1,500,000
3,000,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2,000,000
2,000,000
1,500,000
2.1. ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นหลังจากกลับถึงประเทศไทย  สืบเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะที่อยู่ต่างประเทศ (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล ข้อ 2) ตามจริงต่อครั้งสูงสุด
 
 
 
 
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 15-75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 1-14 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันที่มีอายุ 76-80 ปีบริบูรณ์
250,000
100,000
75,000
150,000
100,000
75,000
100,000
100,000
75,000
100,000
100,000
75,000
3. การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทย จ่ายตามจริงสูงสุด
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
4. การส่งศพกลับสู่ประเทศ จ่ายตามจริงสูงสุด
2,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
5. การยกเลิกหรือการเลื่อนการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
500,000
300,000
200,000
6. การลดจํานวนวันเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
500,000
300,000
200,000
7. การล่าช้าของเที่ยวบิน จ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุดกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
 • จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
  สำหรับกรณีที่ 1 และหลังจากเครื่องบินล่าช้า
35,000
25,000
10,000
 
8. ความสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง
และ/หรืออุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ จ่ายตามจริงสูงสุด
60,000
40,000
30,000
9. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทางสูงสุด
 • จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
35,000
25,000
10,000
10. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก จ่ายตามจริงสูงสุด
4,000,000
3,000,000
1,000,000
500,000
11. การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จ่ายตามจริงสูงสุด
250,000
150,000
70,000
12. ผลประโยชน์เงินชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ขณะเดินทางไปต่างประเทศ วันละ
3,000
2,500
1,000
13. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเงินส่วนตัว จ่ายตามจริงสูงสุด
6,000
4,000
14. ความสูญเสียหรือความเสียหายของเอกสารการเดินทาง จ่ายตามจริงสูงสุด
30,000
20,000
 
15. การพลาดการต่อเที่ยวบินสูงสุด
 • จ่าย 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการล่าช้าต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
15,000
10,000
5,000
16. ผลประโยชน์ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน จ่ายตามจริงสูงสุด
20,000
10,000
17. ความเสียหายส่วนแรกสำหรับรถเช่า (จากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์รถยนต์) จ่ายตามจริงสูงสุด
25,000
20,000
15,000
18. ความสูญเสียหรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ่ายตามจริงสูงสุด
25,000
25,000
10,000
19. การจี้เครื่องบิน
100,000
100,000
100,000
20. ผลประโยชน์ชดเชยค่าโทรศัพท์ฉุกเฉิน
500
500
500
500

ตารางเบี้ยประกันภัยการเดินทาง – รายเที่ยว

จำนวนวัน เบี้ยประกันภัย (บาท)
Easy 1
Easy 2
Easy 3
Easy VISA
Asia
Worldwide
Asia
Worldwide
Asia
Worldwide
Asia
Worldwide
 1
890 1,060 655 875 440 570 190 255
 2 900 1,215 665 885 445 575 195 260
3 910 1,225 670 895 450 585 200 265
 4 1,045 1,430 765 1,040 505 670 220 305
5 1,055 1,450 775 1,050 510 675 225 310
 6 1,070 1,465 785 1,060 515 685 230 315
 7 1,340 1,645 975 1,190 630 760 290 350
 8 1,355 1,665 985 1,200 635 765 295 355
 9 1,370 1,685 995 1,215 645 775 300 360
 10 1,385 1,700 1,005 1,230 650 785 305 365
 11 1,645 2,110 1,190 1,510 760 955 350 455
 12 1,665 2,130 1,200 1,525 765 965 355 460
 13 1,685 2,155 1,215 1,545 775 975 360 465
 14 1,700 2,180 1,230 1,560 785 985 365 470
 15 1,955 2,490 1,405 1,780 885 1,115 420 535

หมายเหตุ :


ข้อ 2 : ค่ารักษาพยาบาล-   ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีความจำเป็นหลังจากกลับถึงประเทศไทย  สืบเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยขณะที่อยู่ต่างประเทศ (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล ข้อ 2)

–   ความคุ้มครองค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก 1,000 บาทต่อระยะเวลาเดินทางแต่ละครั้ง (ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาล ข้อ 2)

ข้อ 7 : จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
  1. กรณีที่สายการบินไม่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินหรือสายการบินนั้นได้มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทน จะจ่ายการล่าช้าทุกๆ 6 ชั่วโมง
  2. กรณีที่สายการบินมีประกาศการยกเลิกเที่ยวบินและไม่มีการจัดหาเที่ยวบินมาทดแทนหลังจากเครื่องบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง จ่ายต่อเหตุการณ์

ข้อ 8 : คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้นต่อคู่ และค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 13 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 1,000 บาท
ข้อ 18 : ค่าความเสียหายส่วนแรก (Deductible) 2,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย :


 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 • แบบประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ , แบบประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
  แผนประกันแบบรายปี คุ้มครองการเดินทางสูงสุด 120 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย
 • ข้อยกเว้นสําคัญ :

 • ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง
 • สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
 • กรณีที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
 • สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ทหาร, ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมเล่นหรือฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬาอาชีพ
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยทำงานในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารสูง, แท่นขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติ, เหมืองใต้ดิน หรืองานใช้แรงงาน เช่น ประมง, กรรมกรก่อสร้าง, คนงานเก็บผลไม้ หรืองานใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่

 

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศต่อไปนี้


 • อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา , อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว , เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย, ทาจิกิสถาน , เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน, เนปาล 
  (ยกเว้นเฉพาะการไต่หน้าผาและการปีนเขา)

*ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง 

02-570-9898

บริษัท สตาร์บริดจ์ ทัวร์ จำกัด เลขที่ 86 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230