ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW5TG4DZG (TPE09)

PARADISE

TAIWAN

4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน พัก 5 ดาว การบินไทย สะสมไมล์ 50%

เที่ยวอุทยานอาลีซาน ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง

เดินทาง เมษายน 2561 – กันยายน 2561

เริ่มต้น 21,900.-

ทัวร์ไต้หวัน

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เจียอี้
SANKAI KAN HOTEL

★★★★

2เจี่ยอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง
SUN HOT SPRING & RESORT

★★★★★

3ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง
FUHSIN HOTEL

★★★★

4หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

01 – 04 เมษายน 256122,90022,90022,9005,500
05 – 08 เมษายน 256125,90025,90025,9006,500
19 – 22 เมษายน 256122,90022,90022,9005,500
21 – 24 เมษายน 256122,90022,90022,9005,500
01 – 04 พฤษภาคม 256123,90023,90023,9005,500
03 – 06 พฤษภาคม 256122,90022,90022,9005,500
04 – 07 พฤษภาคม 256122,90022,90022,9005,500
26 – 29 พฤษภาคม 256125,90025,90025,9006,500
08 – 11 มิถุนายน 256122,90022,90022,9005,500
22 – 25 มิถุนายน 256122,90022,90022,9005,500
26 – 29 กรกฎาคม 256125,90025,90025,9006,500
27 – 30 กรกฎาคม 256125,90025,90025,9006,500
09 – 12 สิงหาคม 256125,90025,90025,9006,500
10 – 13 สิงหาคม 256125,90025,90025,9006,500
13 – 16 กันยายน 256122,90022,90022,9005,500

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 800 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 5,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน