ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู๊ด พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู๊ด พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู๊ด พิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบู เสี่ยวหลงเปา | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW13CI4DZG (TPE32)

เดินทาง : 27 มิถุนายน 19 - 26 กันยายน 19

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

TALMUD YUAN DE HOTEL หรือเทียบเท่า

2

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - ร้านกาแฟ - ไทเป - ร้านคอสเมติก - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

3

ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป (ไม่รวมชั้น 89) - ซีเหมินติง

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - มิตซุย เอ้าท์เล็ต - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ และเด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

27 – 30 มิถุนายน 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

14,999 4,500 10,999
11 – 14 กรกฎาคม 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
12 – 15 กรกฎาคม 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
25 – 28 กรกฎาคม 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
08 – 11 สิงหาคม 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

18,999 5,500 12,999
09 – 12 สิงหาคม 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

19,999 5,500 13,999
15 – 18 สิงหาคม 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
22 – 25 สิงหาคม 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
05 – 08 กันยายน 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
12 – 15 กันยายน 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

17,999 5,500 10,999
19 – 22 กันยายน 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
26 – 29 กันยายน 2562    ขาไป     CI832  (13.20 – 18.00)

   ขากลับ  CI837  (22.35 – 01.20+1)

16,999 4,500 10,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest