ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW8CI6DZG – (TPE22)

TAIWAN

Best Vacation

6วัน 5คืน

เที่ยวไต้หวัน 3 เมือง เกาสง ไทจง ไทเป

พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน

เดินทาง พฤษภาคม 2561 – สิงหาคม 2561

เริ่มต้น 25,900.-

ทัวร์ไต้หวัน

• สักการะพระใหญ่ วัดฝอกวงซาน • DOME OF LIGHT • เจดีย์มังกรเสือ • ชม 2 อุทยาน อาลีซาน, เย่หลิ่ว • วัดพระถังซัมจั๋ง

• วัดเหวินหวู่ • ตึกไทเป 101 • ช้อปปิ้ง ตลาดซีเหมินติง, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเกาสงCHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG

★★★

2DOME OF LIGHT – เจดีย์มังกรเสือ – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – นมัสการพระใหญ่ ณ วัดฝอกวงซาน – เมืองเจียอี้
SANKAI KAN HOTEL

★★★

3ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไทจง
SUN HOT SPRING & RESORT

★★★★★

4ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
FUSHIN HOTEL

★★★

5ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
FUSHIN HOTEL

★★★

6สนามบินนานาชาติเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทางรายละเอียดเที่ยวบินผู้ใหญ่ , เด็ก

ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

24 – 29 พฤษภาคม 2561CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)

CI835 TPE-BKK (13.35-16.20)

27,9006,50016,900
13 – 18 มิถุนายน 2561CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)

CI835 TPE-BKK (13.35-16.20)

25,9006,50015,900
25 – 30 กรกฎาคม 2561CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)

CI835 TPE-BKK (13.35-16.20)

27,9006,50016,900
08 – 13 สิงหาคม 2561CI840 BKK-KHH (18.20-22.40)

CI835 TPE-BKK (13.35-16.20)

27,9006,50016,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,200 ไต้หวัน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน