หน้าแรก » ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้ม แบบเหนือจดใต้ ไทเป-เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้ม แบบเหนือจดใต้ ไทเป-เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 3 คืน

   

ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW7CI5DZG – (TPE21)

THE BEST OF

TAIWAN

5วัน 4คืน

เที่ยวสุดคุ้ม ไต้หวันครบ.. แบบเหนือจดใต้

ไทเป – เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

เดินทาง กรกฎาคม 2561 – ตุลาคม 2561

เริ่มต้น 25,900.-

ทัวร์ไต้หวัน

หมู่บ้านสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถซานซื่อ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – Dome of Light

ตึกไทเป 101 – วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วัน ไฮไลท์ มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไทจง – เฟิ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต YUAN-DE HOTEL ★★★
2 หมู่บ้านสายรุ้ง – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ วัดจงไถซานซื่อ – เมืองเจียอี้
SANKAI KAN HOTEL ★★★
3 ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เกาสง – ตลาดลิ่วเหอ ไนท์มาร์เก็ต
CHATEAU DE CHINE KAOHSIUNG HOTEL ★★★★
4 วัดฝอกวงซาน – Dragon Tiger Tower – ศาลาฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง – Dome of Light – แม่น้ำอ้ายเหอ (Love River) – รถไฟความเร็วสูง – เมืองไทป
NEW TAIPEI HOTSPRING ★★★ 
5 ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้าน Cosmetic – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า12ปี) 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (เด็กอายุต่ำกว่า12ปี) พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว เครื่องบิน
25-29 กรกฎาคม 2561 26,900 26,900 26,900 6,000 15,900
08-12 สิงหาคม 2561 26,900 26,900 26,900 6,000 15,900
03-07 ตุลาคม 2561 25,900 25,900 25,900 5,500 15,900
10-14 ตุลาคม 2561 26,900 26,900 26,900 6,000 15,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

[googlepdf url=”https://www.starbridgetours.com/wp-content/uploads/2018/06/TW7CI5DZG-TPE21.pdf” download=”Download” width=”100%” height=”700″]

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน

กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้จอง

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้ม แบบเหนือจดใต้ ไทเป-เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 3 คืน

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อคอนเฟิร์มที่นั่งอีกครั้งนะครับ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้ม แบบเหนือจดใต้ ไทเป-เกาสง แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 3 คืน

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Pinterest