ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW6TG5DZG (TPE22)

เดินทาง : 10 มกราคม 20 - 30 มิถุนายน 20

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

22,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เจียอี้

SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า

2

ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง

SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

3

หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านกาแฟ – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา

TALMUD HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

4

ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 พร้อมทานอาหารกลางวันบนชั้น 86 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

Funsin Hotel หรือเทียบเท่า

5

ถนน LOVE LANE – สะพานคู่รัก – วัดเทียนหยวน – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

10 – 14 มกราคม 2563 22,999 22,999 8,500 14,999
17 – 14 มกราคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 25,999 25,999 8,500 17,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
06 – 10 มีนาคม 2563 22,999 22,999 8,500 14,999
13 – 17 มีนาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
20 – 24 มีนาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
27 – 31 มีนาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
02 – 06 เมษายน 2563 25,999 25,999 8,500 17,999
09 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 8,500 18,999
24 – 28 เมษายน 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
01 – 05 พฤษภาคม 2563 26,999 26,999 8,500 18,999
02 – 06 พฤษภาคม 2563 26,999 26,999 8,500 18,999
15 – 19 พฤษภาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
22 – 26 พฤษภาคม 2563 24,999 24,999 8,500 16,999
26 – 30 มิถุนายน 2563 22,999 22,999 8,500 14,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ชมหมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest