ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ชมอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW5TG4DZG (TPE20)

เดินทาง : 9 มกราคม 20 - 18 มิถุนายน 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้

SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

2

ร้านชา - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - เมืองไทจง

SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

3

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETIC SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

 

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

09 – 12  มกราคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
16 – 19  มกราคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
06 – 09  กุมภาพันธ์ 2563 20,999 20,999 7,999 12,999
13 – 16  กุมภาพันธ์ 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
20 – 23  กุมภาพันธ์ 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
05 – 08  มีนาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
12 – 15  มีนาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
19 – 22  มีนาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
26 – 29  มีนาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
03 – 06 เมษายน 2563 20,999 20,999 7,999 12,999
10 – 13 เมษายน 2563 26,999 26,999 9,999 14,999
12 – 15 เมษายน 2563 28,999 28,999 9,999 16,999
23 – 26 เมษายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
30  เม.ษ. – 03 พ.ค. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999
03 – 06 พฤษภาคม 2563 20,999 20,999 7,999 12,999
14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563 20,999 20,999 7,999 12,999
18 – 21 มิถุนายน 2563 19,999 19,999 7,999 11,999
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest