ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีวาน ทาโรโกะ เย่หลิว พร้อมแช่ออนเซนส่วนตัว | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW4BR6DZG (TPE52)

เดินทาง : 8 มกราคม 20 - 15 มิถุนายน 20

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

19,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

2

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้

SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า

3

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า

4

ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

5

นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

6

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และ เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

08 – 13 มกราคม 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR261 TPE-BKK 22.30 – 01.25

21,999 4,500 16,999
12 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

22,999 4,500 27,999
11 – 16 มีนาคม 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

22,999 4,500 27,999
18 – 23 มีนาคม 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

22,999 4,500 27,999
08 – 13 เมษายน 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

22,999 4,500 27,999
29 เม.ย. – 04 พ.ค. 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

22,999 4,500 27,999
03 – 08 มิถุนายน 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

19,999 4,500 14,999
10 – 15 มิถุนายน 2563 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

19,999 4,500 14,999

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ไต้หวัน  หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีวาน ทาโรโกะ เย่หลิว พร้อมแช่ออนเซนส่วนตัว | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest