ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีวาน ทาโรโกะ เย่หลิว พร้อมแช่ออนเซนส่วนตัว มื้อพิเศษ ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีวาน ทาโรโกะ เย่หลิว พร้อมแช่ออนเซนส่วนตัว มื้อพิเศษ ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา | 6 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีวาน ทาโรโกะ เย่หลิว พร้อมแช่ออนเซนส่วนตัว มื้อพิเศษ ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW4BR6DZG (TPE52)

เดินทาง : 25 กันยายน 19 - 24 พฤศจิกายน 19

ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

21,878

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

2

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดเหวิ่นหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - นั่งกระเช้าพาโนราม่า - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า - เจียอี้

SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า

3

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

SUN HOT SPRING&RESORT หรือเทียบเท่า

4

ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) - ซีเหมินติง

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

5

นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก - นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป - ชื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า

6

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ร้านเครื่องสำอาง - MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

 

กำหนดการเดินทาง

 

รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และ เด็ก

ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

25 – 30 กันยายน 2562 BR206 BKK-TPE 01.45 – 06.35

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

21,878 6,000 12,900
19 – 24 พฤศจิกายน 2562 BR206 BKK-TPE 02.15 – 06.50

BR205 TPE-BKK 20.45 – 23.30

22,878 6,000 12,900

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ไต้หวัน  หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป เที่ยวครบ 3 อุทยาน อาลีวาน ทาโรโกะ เย่หลิว พร้อมแช่ออนเซนส่วนตัว มื้อพิเศษ ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเปา | 6 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest