ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว พิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน (บินเช้า-กลับดึก) | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว พิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน (บินเช้า-กลับดึก) | 5 วัน 4 คืน
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว พิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน (บินเช้า-กลับดึก) | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW44CI4DTN (CITPE01)

เดินทาง : 16 กุมภาพันธ์ 20 - 22 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเจียอี้-ตลาดเจียเอี้ย

โรงแรม Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรือเทียบเท่า

2

เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

โรงแรม CU Hotel หรือเทียบเท่า

3

ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเปตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า

4

ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

5

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2-3 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

วันที่ 04 – 07 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2563* ปิดกรุ๊ป *

 ( วันมาฆบูชา )

16,888.- 4,500
วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 04 – 07 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 06 – 09 มีนาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 08 – 11 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 16 – 19 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 23 – 26 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป * 14,888.- 4,500
วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2563 * ปิดกรุ๊ป * 15,888.- 4,500
วันที่ 20 – 23 เมษายน 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 05 – 08 พฤษภาคม 2563

(วันวิสาขบูชา)

15,888.- 4,500
วันที่ 08 – 11 พฤษภาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 04 – 07 มิถุนายน 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 08 – 11 มิถุนายน 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 02 – 05 กรกฎาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 09 – 12 กรกฎาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2563

(วันเฉลิมพรชนมพรรษารัชกาลที่10)

15,888.- 4,500
วันที่ 30 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 04 – 07 สิงหาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 06 – 09 สิงหาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2563

(วันแม่แห่งชาติ)

15,888.- 4,500
วันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 03 – 06 กันยายน 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 07 – 10 กันยายน 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 17 – 20 กันยายน 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 29 กันยายน – 02 ตุลาคม 2563 15,888.- 4,500
วันที่ 13 – 16 ตุลาคม 2563 16,888.- 4,500
วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 16,888.- 4,500
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว พิเศษ ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน (บินเช้า-กลับดึก) | 5 วัน 4 คืน ทัวร์ไต้หวัน 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest