ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน | 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน | 6 วัน 5 คืน
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน | 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : TW43TG6DTN (TGTPE05)

เดินทาง : 11 เมษายน 20 - 16 เมษายน 20

ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 30 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

32,888

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

ดาวน์โหลด รายการเดินทาง : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติ เถาหยวน - เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ

โรงแรม Ali Moumtain Oriental Pearl International Hotel หรือเทียบเท่า

2

เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเกาสง โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ

โรงแรม Midtown Richardson Boai Hotel หรือเทียบเท่า

3

ขนมพายสับปะรด - วัดโฝวกวงซาน - E-Da Outlet Mall - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

โรงแรม Talmud Yuan De Hotel หรือเทียบเท่า

4

ไทจง - หนานโถว - วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

5

ไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ศูนย์สร้อยสุขภาพและ DUTY FREE -อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

6

ร้านเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน - MITSUI OUTLET MALL ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน (ท่านละ) เด็ก 2-12 ปี (เสริมเตียง/ไม่เสริมเตียง)ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
วันที่ 11 – 16 เมษายน 2563
(วันสงกรานต์)
32,888 32,888 6,000
เด็กอายุ 2-12 ปี

อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 7,900 บาท

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

ทัวร์ไต้หวัน  นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง ตลาดซื่อหลิน | 6 วัน 5 คืน ทัวร์ไต้หวัน 

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest