ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน ชมตึก 101 เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน ชมตึก 101 เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง | 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน ชมตึก 101 เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ชิมลองเมนูสุกี้ชาบูและเมนูพระกระโดดกำแพง | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW37VZ4DPC (PTW12)

เดินทาง : 17 สิงหาคม 19 - 28 ตุลาคม 20

ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน

โรงแรมที่พักระดับ :

น้ำหนักกระเป๋า : 20 กก.

ขึ้นเครื่อง : สนามบินสุวรรณภูมิ

ราคาเริ่มต้น / บาท

14,999

**ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์**

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Print

Download File : 

สอบถามผ่าน LINE@ : 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม..

สรุปแผนการเดินทางท่องเที่ยว

วัน

รายการเดินทาง

B

L

D

ที่พัก

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เจียอี๋

Ali Mountain Oriental Prarl หรือเทียบเท่า

2

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต

King’s Paradise Hotel หรือเทียบเท่า

3

ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-ร้านสร้อย-เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)-ซีเหมินติง

Happiness Inn Hotel หรือเทียบเท่า

4

ไทเป- วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ไทจง-กรุงเทพ

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป

ตารางวันเดินทางและราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก พักเดี่ยว
17-20 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000
23-26 ส.ค.2562 14,900 14,900 4,000
31-03 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
06-09 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
14-17 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
21-24 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
27-30 ก.ย.2562 14,900 14,900 4,000
04-07 ต.ค.2562 14,900 14,900 4,000
12-15 ต.ค.2562 17,900 17,900 4,000
25-28 ต.ค.2562 16,900 16,900 4,000
ราคาเด็กทารก

อายุต่ำกว่า 2ปี

5,000 บาท
เด็กอายุ 2-12 ปี

* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest